به روز رسانی : ۰۶ / فروردین / ۱۳۹۸

Select your Top Menu from wp menus

خرید دستگاه های بدنسازی لیست قیمت دستگاه های بدنسازی ۱۳۹۸

دستگاه های بدنسازی

خرید دستگاه های بدنسازی :

خرید دستگاه های بدنسازی لیست قیمت دستگاه های بدنسازی ۱۳۹۸ لیست قیمت دستگاه های بدنسازی تولید شده توسط گروه صنعتی جهان اسپرت (New Max) در اردیبهشت ۱۳۹۴ . کیفیت بالای محصولات ، استاندارد جهانی ، زیبایی ، دارای تاییدیه فدراسیون بدنسازی استان خراسان ، تولید شده با مدرن ترین دستگاه های خارجی  و … تنها بخشی از مزایای دستگاه های بدنسازی جهان اسپرت (New Max) می باشد. برای خرید دستگاه بدنسازی جهان اسپرت با شماره ای که در زیر آمده است تماس بگیرید

 

۰۹۵۵۳۶۵۵۷

 تصاویر دستگاه های بدنسازی تولید گروه صنعتی جهان اسپرت (New Max)

دستگاه های بدنسازی میز لاری

 

۱ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی  میز لاری

دستگاه بدنسازی میز لاری خرید دستگاه های بدنسازی

جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی میز لاری

 

 

دستگاه بدنسازی جلو ران

۲ – دستگاه های بدن سازی : دستگاه بدنسازی جلو ران
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی جلو ران

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی

 

 

 

دستگاه بدنسازی بارفیکس

۳ – دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی بارفیکس

 

جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی بارفیکس

 

دستگاه بدنسازی بارفیکس خرید دستگاه های بدنسازی
دستگاه بدنسازی بارفیکس

 

 

دستگاه بدنسازی قایقی

۴ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی قایقی

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی قایقی

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی
دستگاه بدنسازی میز شکم

۵ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی میز شکم

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی میز شکم

 

 

 دستگاه بدنسازی شنا سوئدی

۶ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی شنا سوئدی

 

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی

جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی شنا سوئدی

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد

۷ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد


جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی خرک متحرک

۸ – خرید دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی خرک متحرک

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی خرک متحرک

 

 

 

 

 

 

دستگاه بدنسازی مسگری

۹ -خرید دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی مسگری

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی مسگری

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی فیله کمر

۱۰خرید دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی فیله کمر

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی فیله کمر

 

 

 

 دستگاه بدنسازی خرک راست

۱۱ -خرید دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی خرک راست

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی خرک راست

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی پرس تخت

۱۲ – خرید دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی پرس تخت

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پرس تخت

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی تی بار

۱۳ – خرید دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی تی بار

جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی تی بار

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی خرک پلاور

 

۱۴ – دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی خرک پلاور
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی خرک پلاور

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

۱۵ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی خرک تخت

۱۶ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی خرک تخت

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی خرک تخت

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی پایه هارتل

۱۷ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی پایه هارتل

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پایه هارتل

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی پرس بالای سینه

۱۸ – دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی پرس بالای سینه

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پرس بالای سینه

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه

۱۹ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه

 

 

 

 دستگاه بدنسازی هاک پا ماشین

۲۰ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی هاک پا ماشین

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی هاک پا ماشین

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین

۲۱ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی جا سنگی

۲۲ – دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی جا سنگی

جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی جا سنگی

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی ساق پا ایستاده

 

 

۲۳ – دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی ساق پا ایستاده
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی ساق پا ایستاده

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی کششی

۲۴ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی کششی

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی کششی

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس

۲۵ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس

دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی مقر اسکات

۲۶ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی مقر اسکات

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی مقر اسکات

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی جا دمبلی

۲۷ – دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی جا دمبلی

جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی جادمبلی

 

 

 

 دستگاه بدنسازی اسمیت

۲۸ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی اسمیت

دستگاه بدنسازی / خرید دستگاه های بدنسازی خارجی / دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی اسمیت

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی فلای سینه

۲۹ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی فلای سینه

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی فلای سینه

 

 

 

 

 

 

دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو

۳۰ – دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو

 خرید دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه بدنسازی پشت ران

۳۱ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی پشت ران

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پشت ران

 

 

 دستگاه بدنسازی جلو بازی لاری

۳۲ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی جلو بازی لاری

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی جلو بازی لاری

 

دستگاه بدنسازی زیر بغل اچ

دستگاه بدنسازی خرید دستگاه های بدنسازی

 

 

 

دستگاه بدنسازی پرس سرشانه

 

دستگاه بدنسازی پرس سرشانه خرید دستگاه های بدنسازی

 

 

به دلیل به روز بودن قیمت دستگاه ها ، قیمت حذف گردیده

لطفا تماس بگیرید

 1. قیمت دستگاه پرس نشسته از جلو ————–  ریال

 2. قیمت دستگاه زیر بغل کششی از بالا  ————– ریال

 3. قیمت دستگاه فلای سینه        ————  ریال

 4. قیمت دستگاه پشت ران خوابیده     ————– ریال

 5. قیمت دستگاه جلو ران    ——————- ریال

 6. قیمت دستگاه پارویی —————-ریال

 7. قیمت دستگاه جلو بازو لاری ————–ریال

 8. قیمت دستگاه بارفیکس ———————ریال

 9. قیمت دستگاه ساق پا ایستاده  —————-ریال

 10. قیمت دستگاه مچ    ——————ریال

 11. قیمت دستگاه کراس اور —————–ریال

 12. قیمت دستگاه  پرس تخت     ———————– ریال

 13. قیمت دستگاه  پرس بالای سینه ——————-ریال

 14. قیمت دستگاه  پرس زیر سینه ——————–ریال

 15. قیمت دستگاه  پرس با ماشین ———————–ریال

 16. قیمت دستگاه هاک با ماشین——————ریال

 17. قیمت دستگاه  پارالل بارفیکس ——————-ریال

 18. قیمت دستگاه  مسگری ————————-ریال

 19. قیمت دستگاه  شنا سوئدی  ————————–ریال

 20. قیمت دستگاه  زیر بغل  ————————-ریال

 21. قیمت دستگاه  مقر اسکات —————ریال

 22. قیمت دستگاه ساق پا ایستاده ———————ریال

 23. قیمت دستگاه ساق پا نشسته

   —————

  ریال

 24. قیمت دستگاه  سرشانه وزن آزاد—————-ریال

 25. قیمت دستگاه  مولتی پاور یا اسمیت ——————ریال

 26. قیمت دستگاه  تی بار——————–ریال

 27. قیمت دستگاه  فیله کمر ———————-ریال

 28. قیمت دستگاه  تخته شکم ——————–ریال

 29. قیمت دستگاه  خرک متحرک —————-ریال

 30. قیمت دستگاه  خرک تخت ——————–ریال

 31. قیمت دستگاه  خرک پلاور——————-ریال

 32. قیمت دستگاه  خرک لاری ——————-ریال

 33. قیمت دستگاه  خرک راست —————ریال

 34. قیمت دستگاه  جاسنگی ——-ریال

 35. قیمت دستگاه  جادمبلی ——————-ریال

 36. قیمت دستگاه  پایه هارتل —————–ریال

 37. قیمت دستگاه  هارتل ۲/۲۰               —————–ریال

 38. قیمت دستگاه  ۱/۵۰            ——————— ریال

 

پروفایل گوگل

دانلود دستگاه های بدنسازی ،لیست کامل دستگاه های بدنسازی به همراه عکس دستگاهها

آگهی و نیازمندی دستگاه بدنسازی

Incoming search terms:

 • نام دستگاه های بدنسازی
 • قیمت دستگاه های بدنسازی
 • قیمت دستگاههای بدنسازی
 • دستگاه بدنسازی مبارز
 • دستگاه های بدن سازی
 • قیمت لوازم بدنسازی
 • فروش دستگاه های بدنسازی
 • قیمت دستگاه بدنسازی مبارز
 • قیمت وسایل بدن سازی
 • قیمت دستگاه های بدن سازی
Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
4 based on 21 votes
Brand Name
New Max
Product Name
دستگاه بدنسازی New Max
Price
Iran قیمت روز - تماس بگیرید
Product Availability
Pre-Order Only

About The Author

طراحی وب سایت و تبلیغات اینترنتی و سئوی سایتها پروفایل 

Related posts

240 Comments

 1. مهدی

  با عرض سلام
  لطفا لیست کامل همراه با قیمت و کاتالوگ مربوط تجهیزات کامل و نحوه دریافت سفارش و تحویل به همراه هزینه های باربری ارسال گردد.

  Reply
 2. reza

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما لطفا در صورت امکان لیست دستگاه ها به همراه قیمت به روز برایم ارسال فرماید و اینکه شرایط فروش به چه شکلی است با تشکر

  Reply
 3. ابراهیم

  سلام لطفا لیست کامل وسایل مورد نیاز جهت راه اندازی باشگاه به همراه قیمت رو برام ایمیل کنید با سپاس فراوان

  Reply
 4. علی

  سلام
  سلام.لطفا لیست کامل قیمتهای به روز ani به همراه تصاویر ارسال گردد.
  با تشکر
  email:alizolfaghari1985@gmail.com

  Reply
 5. علی

  لطفا لیست وسایل و قیمت های آنها به همراه قیمت دمبل و میله هالتر و صفحه هارا به همراه عکس دستگاه ها یا کاتالوگ مربوطه به ایمیلم ارسال بفرمایید.
  با سپاس فراوان.

  Reply
 6. علی

  لطفالیست قیمت وسایل به همراه دمبل و میله هالتر و صفحه را به همراه عکس ها یا کاتالوگ مربوته به ایمیلم ارسال بفرمایید.
  با سپاس فراوان.

  Reply
 7. سامان حیدری

  سلام بیزحمت قیمت کلیه دستگاه های بدنسازی رو با عکس ارسال کنید، قیمت مدرن ترین دستگاه هاتون رو میخوام، فقط تکمیل باشن لیستتون، مرسی

  Reply
 8. علی

  سلام.
  لطفا قیمت دستگاه هارو و مدت زمان سفارش تا تحویل دستگاه هارو به ایدی زیر در تلگرام بفرستین.
  ممنونم.

  armabhp@

  ۰۹۳۵۵۷۶۲۱۴۰

  Reply
 9. رضا

  با عرض سلام
  لیست قیمت تمام دستگاهها به علاوه دمبل و صفحه و میله هالتر رو به ایمیل بفرستید.
  با تشکر

  Reply
 10. منصور

  با سلام،
  لطفا قیمت دستگاه بدنسازی فیله کمر و دستگاه بدنسازی کششی را ارسال فرمایید.
  واگر نماینده اصفهان دارید هم اعلام کنید.
  با تشکر

  Reply
 11. علی

  با سلام لطفا لیست قیمت و تصاویر مربوط به دستگاه ها رو برام ارسال کنید . ست کامل جهت احداث باشگاه میخاستم . تشکر

  Reply
 12. محمد

  باسلام وخسته نباشید, لطفا لیست قیمت و عکس دستگاه های مورد نیاز برای بدنسازی را برام ایمیل کنید.ممنون

  Reply
 13. amir

  با سلام خدمت مدریت سایت خواهشمندم قیمت و تصاویر کامل وسایل بدنسازی مردانه برای راه اندازی باشگاه رو به ایمیلم ارسال کنید و زمانی که طول میکشه بعد سفارش دادن دستگاه ها تحویل داده دشوند رو توضیح دهید ممنون
  amiryosefi10@Yahoo.com

  Reply
 14. فرشید

  سلام
  من یه سالن چهارصد متری دارم و میخوام باشگاه بدنسازی راه اندازی کنم،لطفا لیست قیمتها به همراه تصاویر برام ارسال کنید

  Reply
 15. اویس پیش رو

  سلام من باشگاه دارم نیاز به وسایل جدید دارم لطفا قیمت و عکس های دستگاه ها رو میخوام .ممنون میشم

  Reply
 16. pariya

  سلام دوست عزیز لطفا قیمت محصولات بدنسازی به همراه مشخصات و تصاویر رو برام ارسال کنید جهت احداث باشگاه میخواستم
  سپاس از لطفتون

  Reply
 17. مهرزاد

  لطفا تصاویر دستگاه ها به همراه هالتر و دمبل و صفحه برای یک باشگاه همراه با قیمتها رو خواستم جهت را اندازی باشگا ممنونم

  Reply
 18. مهرزاد

  با عرض سلام من قصد راه اندازی یک باشگاه هستم اطلاعاتی در رابطه با میزان هزینه و غیره ندارم خواستم کمک کنید بگید. واسه راه اندازی یک باشگا خوب ک بشه در ان یک بدن قهرمانی بوجود اورد و از لحاظ وسایل تکمیل باشد چه میزان هزینه نیاز میباشد ابعاد سالن ۲۵۰متر میباشد مدل دستگاه ها در طی هر سال تولید چقدر اختلاف دارند .ممنونم اگه اطلاعات لازم رو برای من ارسال کنید

  Reply
 19. مهدی مقدمی

  با سلام
  لطفا قیمت دستگاه ها را برای تجهیز یک سالن ۲۰۰ متری به همراه عکس یا کاتالوگ بفرستید
  با تشکر

  Reply
 20. عاطی

  با سلام من در ۱_۲سال اینده قصد تاسیس باشگاه بدنسازی ایروبیک و ماساژ در شهرکرد دارم حدود ۳۰۰ متر زمین در اختیار دارم
  میشه در خصوص هزینه ها و چگونگی گرفتن مجوز برام توضیح بدید
  مرسی

  Reply
 21. teimouri

  با عرض ادب و احترام.
  لطفا لیستی از دستگاه ها با قیمتشون رو برای من ارسال کنید، لطفا نحوه ی سفارش رو هم قید کنید.
  باتشکر .

  Reply
 22. omid sarfaraz

  لطفاً قیمت کامل دستگاهها را به ایمیلم ارسال کنید .
  قصد تاسیس باشگاه دارم آیا امکانات خاصی هم برای کسانی که خرید عمده انجام میدهند دارید؟
  ایا امکان خرید اقساطی هم وجود دارد؟ اگر امکان دارد لطفاً توضیح دهید ؟

  Reply
 23. مرتضی یاوری

  باسلام. لطفا لیست قیمت دستگاهای بدنسازی را برای احداث باشگاه برای اینجانب ارسال نمایید.
  امکان معاوضه با دستگاهای دست دوم هم دارید؟؟؟

  Reply
 24. hossein

  سلام
  لطفا لیست تمام وسایل به همراه عکس و قیمت اونهارو واسم ایمیل کنید واسه تاسیس باشگاه بدنسازی میخاستم
  مرسی

  Reply
 25. ارمان

  سلام و عرض خسته نباشید.لطفا لیست قیمت و تصاویر دستگاه های بدنسازی رو برام ایمیل کنید.باتشکر

  Reply
 26. علی

  با عرض سلام خسته نباشید و تشکر از محصولات کامل و جالبتون که از نظر من کامل و تمام هستند لطفا لیست قیمت کلیه دستگاههای فوق را برای من ارسال کنید

  با تشکر

  Reply
 27. مجتبی

  سلام و عرض ادب لطفا عکس دستگاه ها و به همراه لیست قیمتشون به ایمیلم ارسال کنید و همچنین خواستم بدونم سفارش جنس و چند روز طول میکشه تشکر

  Reply
 28. وحید

  سلام ما یه سالن حدود ۱۰۰۰متر داریم که قصد داریم توش یه باشگاه پرورش اندام مجهز تاسیس کنیم الانم داریم توش موتورخونه برا سونا و جکوزی میزنیم تا ماه اینده تموم میشه خودمم بدنسازم داریم قیمت میگیریم ببینیم کدوم وسیله بهتر و مقاومتره لطفا نام/ قیمت/وزن استقامت وسیله (برقی/ماشین/وزنه ای) و تصاویر وسایلتونو و وزنه هاتونو برام ارسال کنید .. تشکر

  Reply
 29. انصار

  با سلام
  لطفا قیمت دستگاههای بدنسازی و عکس و نام دستگاهها را به ایمیلم ارسال کنید . و همچنین قیمت دمبل ها
  با تشکر

  Reply
 30. رضا

  با سلام
  لطفا لیست قیمت دستگاههای بدنسازی بهمراه تصاویر رو برام ایمیل کنید.
  لازم بذکر است که جهت راه اندازی باشگاه می باشد.(تمامی دستگاههای بدنسازی نیاز می باشد)

  Reply
 31. علی

  سلام.من میخام وسایل باشگاهم رو عوض کنم لطفا ریز قیمت وسایل کامل یه باشگاه رو برام میل کنید

  Reply
 32. سید یونس سعیدی

  سلام بر شما!

  ممنون میشم اگه لطف کنین لیست قیمت طرح لوله ای به همراه عکس رو برای افتتاح یک باشگاه بدنسازی برام ایمیل کنید.
  در کل یک جیم مکمل چند در میا ؟!
  منتظر پاسخ تان هستم!
  ممنون

  Reply
 33. روح اله اکبری

  لیست قیمت کلیه دستگاهاتون و کاتالوگ انها رو هم برام ایمیل کنید ممنون‌میشوم

  Reply
 34. مهدی طیبی

  سلام و خسته نباشید

  لطفا قیمت روز و کاتالوگ را برای بنده ایمیل کنید ، و اینکه آیا شرایط و قسطی هم میشه خرید کرد یا خیر؟

  Reply
 35. امیر

  ممنون میشم اگه لطف کنین لیست قیمت به همراه عکس رو برای افتتاح یک باشگاه بدنسازی برام میل کنید.
  و اینکه یک پکیج کامل دستگاه های باشگاه بدنسازی (در حد متوسط)چقدر در میاد؟ با تشکر

  Reply
 36. یاسر خیرزاده

  سلام
  میشه لیست قیمت وسایل جهت افتتاح یک یاشگاه بدنسازی در دانشگاه پیام نور اردکان رو واسم ایمیل کنید؟
  متشکر

  Reply
 37. اریا محمدی

  با سلام و خسته نباشیدخدمت شما و همکاران محترم.
  لطف کنین لیست کامل محصولاتتون با کاتالوگ و قیمت را برام ایمیل کنید

  Reply
 38. مرتضی رضایی

  درود .اگه میشه لیست قیمت سال ۹۴ رو برام ارسال کنید و اینکه آیا دستگاه با تسمه و نصورت لوله ای یا بیضی هم تولید میکنید ؟

  Reply
 39. فرهاد

  سلام قصد افتتاح باشگاه بدنسازی در کرج رو دارم لیست قیمت و مدت زمان تحویل رو برام ایمیل کنید.

  Reply
 40. بهناز

  سلام. وقتتون بخیر. بنده قصد افتتاح باشگاه بدنسازی ویژه بانوان دارم. اگه میشه لیست قیمت ها و دستگاهایی که لازمه را واسم بفرسید. ممنون از لطفتون

  Reply
 41. ساعی

  سلام خسته نباشید
  بتده قصد افتتاح باشگاه بدنسازی دارم ممنون میشم اگه قیمت وسایل با تصاویر رو واسم ایمیل کنید.

  Reply
 42. homayuni

  مدیر محترم سایت
  با سلام
  با توجه باینکه اینجانب قصد راه اندازی باشگاه بدنسازی دارم, خواهشمند است لیست قیمت دستگاه ها به همراه تصویر را به ای میل اینجانب ارسال نمائید.
  با تشکر

  Reply
 43. عسکری

  باسلام
  مدیریت محترم، نظر به اینکه بنده قصد احداث باشگاه بدنسازی ویژه بانوان در محیطی به مساحت ۲۳۰ مترمربع را دارم، لذا خواهشمند است لیست قیمت های دستگاههای بدنسازی و هوازی خود را به همراه تصاویر ارسال فرمایید%
  با تشکر
  عسکری

  Reply
 44. محمد

  با سلام
  قصد افتتاح باشگاه دارم لطفا لیست قیمت ها رو به همراه عکس های مربوطه ایمیل نمایید.

  Reply
 45. سعید

  با سلام و خسته نباشید.اگه امکانش هست لیست قیمت و عکسهای دستگاههارو برا ایمیل کنین.لطفا کامل باشن چون باشگاه میزنم.خیلی ممنون

  Reply
 46. احسان

  بنده قصد افتتحاح باشگاه ورزشی دارن
  در صورت امکان قیمت های محصولاتتون رو برام ایمیل کنید ، در ضمن شما دستگاه شرایطی هم میفروشین?

  Reply
 47. علیرضا

  سلام، بنده قصد افتتاح باشگاه بدنسازی را دارم و خوشحال می شوم در صورت مناسب بودن قیمت ها ی دستگاه بدنسازی از شرکت شما خرید داشته باشم. در صورت امکان لیست دستگاه ها به همراه قیمت هاشون رو برام میل کنید .

  Reply
 48. حمید

  سلام، بنده قصد افتتاح باشگاه بدنسازی را دارم و خوشحال می شوم در صورت مناسب بودن قیمت ها ی دستگاه بدنسازی از شرکت شما خرید داشته باشم. در صورت امکان لیست دستگاه ها به همراه قیمت هاشون رو برام میل کنید .

  Reply
  1. دستگاه های بدنسازی

   با تشکر از تماس شما
   لیست قیمت دستگاه های بدنسازی به همراه تصاویر برایتان ارسال گردید . شما علاوه بر قیمت فاکتورهای دیگری را هم باید مد نظر داشته باشید . کیفیت ، گارانتی ، زیبایی ، خدمات پس از فروش و …
   که تمام موارد فوق در گروه صنعتی جهان اسپورد تضمین می گردد .

   با تشکر

   Reply
 49. محمد

  سلام
  خسته نباشین.
  لبست کامل دستگاهاتون با قیمت هرکدومشونو ممنون میشم واسم ارسال کنین.
  متشکرم

  Reply
 50. علیرضا

  با سلام و خسته نباشید لیست قیمت لوازم بدنسازی را میخاستم برای باشگاه لطفا برام ارسال کنید

  Reply
 51. محمد

  سلام لطفا لیست قیمت دستگاههای بدنسازی و صفحه و دمبل و میله هالتر و … رو برام ایمیل کنین برای احداث باشگاه میخوام ممنون

  Reply
 52. محسن کرمی

  سلام
  لطف بفرمایید لیست کامل قیمت دستگاه های بدنسازی رو برای بنده هم در اسرع وقت ارسال کنید.
  ببخشید چون برا تاسیس باشگاه عجله داریم عرض کردم در اسرع وقت.
  متشکرم

  Reply
 53. فريدون

  سلام
  لطفا یک سری لیست کامل دستگاههای بدنسازی باشگاهی همراه با قیمت برام بفرستید.داریم باشکاه میزنیم میخوام براورد قیمت کنم .ممنون

  Reply
 54. رضا

  با سلام
  لطفا لیست کامل دستگاه های بدنسازی به همراه قیمت و عکس هر دستگاه و هزینه ارسال به اصفهان رو برام ارسال کنید
  با تشکر

  Reply
 55. reza

  با سلام
  لطفا لیست کامل دستگاه های بدنسازی به همراه قیمت و هزینه ارسال به تهران رو برام ارسال کنید
  با تشکر

  Reply
 56. یاسر ابوالفضلی

  با سلام.لطفالیست قیمت چنددستگاه چند کاره بدنسازی خانگی موجود در انبار را برایم ایمیل کنید و راهنمایی کنید که چه دستگاههایی راباید خریداری کنم تا تمامی امکانات لازم را داشته باشد. با تشکر

  Reply
 57. مبشری

  با سلام تصمیم دارم ملکی با مساحت ۲۰۰ متر مربع راجهت باشگاه ایروبیک برای بانوان راه اندازی نمایم ممنون میشم لیست و تعداد و قیمت دستگاههای مورد نیاز را به ترتیب اولویت برایم ارسال فرمایید با تشکر

  Reply
 58. فروش دستگاه بدنسازی چند کاره

  دستگاه های بدنسازی ۹۹
  وسایل بدنسازی ۹۹
  دستگاههای بدنسازی ۵۶
  معرفی دستگاه های بدنسازی ۴۰
  قیمت وسایل بدنسازی ۳۴
  دستگاه بدنسازی ۳۴
  نام دستگاه های بدنسازی ۳۳
  خرید وسایل بدنسازی ۳۲
  دستگاهای بدنسازی ۳۲
  دستگاه بدنسازی خانگی ۳۰
  اسم دستگاه های بدنسازی ۲۶
  لوازم بدنسازی ۲۲
  تجهیزات بدنسازی ۲۱
  قیمت وسایل باشگاه بدنسازی ۲۰
  قیمت دستگاه های بدنسازی ۱۹
  فروش وسایل بدنسازی ۱۸
  فروشگاه لوازم بدنسازی ۱۸
  قیمت لوازم بدنسازی ۱۷
  لوازم باشگاه بدنسازی ۱۶
  دستگاه بدنسازی خانگی چند کاره ۱۶
  وسایل بدن سازی ۱۶
  خرید لوازم بدنسازی ۱۵
  لوازم بدنسازی خانگی ۱۵
  قیمت دستگاه بدنسازی ۱۵
  فروش دستگاه بدنسازی ۱۵
  وسایل بدنسازی خانگی ۱۴
  فروش دستگاههای بدنسازی ۱۳
  خرید دستگاه های بدنسازی ۱۲
  تجهیزات باشگاه بدنسازی ۱۲
  آشنایی با دستگاه های بدنسازی ۱۱
  خرید دستگاه بدنسازی ۱۱
  دستگاه بدنسازی باشگاهی ۱۱
  دستگاه های بدن سازی ۱۱
  دستگاه های بدنسازی خانگی ۱۱
  قیمت دستگاههای بدنسازی ۱۱
  معرفی دستگاههای بدنسازی ۱۱
  میز بدنسازی ۱۱
  میز پرس چند کاره ۱۰
  مسگری ورزشی ۱۰
  خرید دستگاه بدنسازی خانگی ۱۰
  انواع دستگاه های بدنسازی ۱۰
  فروش لوازم بدنسازی ۹
  معرفی وسایل بدنسازی ۹
  وسایل باشگاه بدنسازی ۹
  نام وسایل بدنسازی ۸
  فروش وسایل باشگاه بدنسازی ۸
  لوازم بدن سازی ۸
  قیمت دستگاه ورزشی مسگری ۸
  اسامی دستگاههای بدنسازی ۸
  خرید اینترنتی وسایل بدنسازی ۸
  خرید وسایل باشگاه بدنسازی ۸
  خرید وزنه بدنسازی ۸
  دستگاه های بدنسازی ۸
  دستگاه فیله کمر ۷
  خرید لوازم ورزشی بدنسازی ۷
  خرید تجهیزات بدنسازی ۷
  قیمت دستگاه مسگری ۷
  قیمت وسایل بدن سازی ۷
  قیمت وزنه های بدنسازی ۷
  فروش دستگاه های بدنسازی ۷
  میز بدنسازی خانگی ۷
  نام دستگاههای بدنسازی ۷
  نام دستگاهای بدنسازی ۶
  وسایل ورزشی بدنسازی ۶
  وسایل ورزشی خانگی ۶
  فروشگاه وسایل بدنسازی ۶
  قیمت وسایل بدنسازی خانگی ۶
  لیست قیمت وسایل بدنسازی ۶
  قیمت دستگاهای بدنسازی ۶
  قیمت دستگاه پرس سینه ۶
  فروش لوازم باشگاه بدنسازی ۶
  قیمت لوازم ورزشی بدنسازی ۶
  خرید وسایل بدن سازی ۶
  خرید وسایل بدنسازی خانگی ۶
  انواع دستگاه بدن سازی ۶
  انواع دستگاه بدنسازی ۵
  اسم دستگاه های بدن سازی ۵
  انواع دستگاههای بدنسازی ۵
  آشنایی با وسایل بدنسازی ۵
  تجهیز باشگاه بدنسازی ۵
  دستگاه بدنسازی چند کاره خانگی ۵
  دستگاه بدنسازی قایقی ۵
  دستگاه بدنسازی المپیک ۵
  دستگاه بدنسازی ۵
  قیمت میز بدنسازی ۵
  قیمت دستگاه کراس اور ۵
  قیمت تخته شکم ۵
  عکس دستگاه های بدن سازی ۵
  عکس وسایل بدنسازی ۵
  فروش تجهیزات بدنسازی ۵
  ساخت دستگاه بدنسازی ۵
  میز پرس سینه ۵
  دستگاه ورزشی مسگری ۴
  دستگاه کششی بدنسازی ۴
  دستگاه کامل بدنسازی ۴
  دستگاههای بدنسازی ۴
  ساخت وسایل بدنسازی ۴
  عکس دستگاه های بدنسازی ۴
  فروش وزنه بدنسازی ۴
  قیمت انواع دستگاه های بدنسازی

  Reply
 59. ابوالفضل

  سلام . لطفا قیمت وسایل بدنسازی سایت رو همراه با تصویر برام ارسال کنید . و اگه میشه آدرس فروشگاه مرکزی محصولات بدنسازی رو در مشهد برام ارسال کنید .

  Reply
 60. فروش دستگاه بدنسازی چند کاره

  فروش دستگاه بدنسازی چند کاره برای منزل می خوام

  لطفا قیمت بدهید

  با تشکر

  Reply
 61. ayoob

  سلام
  قیمتها و دستگاههای جدید بدنسازی بدستم رسید . قیمت هاتون مناسب و کیفیت محصولاتتون هم خوب به نظر میاد

  اگه تا چند هفته دیگه قیمت دستگاهاتون تغییر نکنه برای خرید مزاحمتون خواهم شد

  با تشکر

  Reply
 62. ayoob

  سلام
  برای خرید دستگاه های بدنسازی مزاحمتون شدم
  لطفا هزینه ها و شرایط پرداخت وجه را برایم ایمیل کنید

  با تشکر

  Reply
 63. حسن پور

  با عرض سلام و تشکر از سایت خوبتون
  من در حال راه اندازی یه باشگاه بدنسازی هستم و تمامی دستگاههای بدنسازی که برای یه باشگاه نیاز است بدنبال خریدشونم اول اینکه قیمت تک تک دستگاه میشه بذارین و اینکه برای خرید کلی تمامی دستگاه هایی که برای که یک باشگاه بدنسازی نیاز است مزایایی ویژه ای هم قرار دادین یا نه.
  با تشکر از خدمات خوبتون حسن پور
  friend_me1994@yahooooooo

  Reply
   1. حسن پور

    ببخشید ولی شما جواب بنده رو ندادین اینکه تو خریدهای کلی دستگاه بدنسازی مزایایی هم گذاشتین من دنبال شرکت تولید کننده دستگاه های بدنسازی میگردم که هم از نظر کیفیت و از نظر قیمت خوب باشه

    Reply
 64. sanavi98

  سلام
  قیمت دستگاه های بدن سازی را برایم ارسال کنید . همراه با عکس دستگاه های بدن سازی با تشکر

  Reply
 65. امیر

  لیست قیمت کلی دستگاه های بدنسازی رو به ایمیلم ارسال کنید . من دستگاه ها رو برا شیراز میخوام اگه شما ارزونتر میدید از شما بگیرم .به ایمیلم ارسال کنید متشکرم

  Reply
 66. امیر

  قیمت کل دستگاه های بدنسازی چقدر میشه . اخه من برا شیراز میخوام اگه شما ارزونتر میدید از شما بگیرم.

  Reply
 67. محمدی

  سلام
  لیست قیمت دستگاه های بدنسازی رو بفرستید
  دستگاه بدنسازی برای تاسیس باشگاه در کرج می خوام

  با تشکر

  Reply
 68. یزربثز

  سلام

  جهت تجهیز سالن ورزشی بدنسازی به تعدادی وسایل بدنسازی نیاز است . لطفا قیمت و شرایط کاری را برایمان ارسال نمایید

  با تشکر

  Reply
 69. بدنساز

  سلام
  برای خرید دستگاههای بدنسازی این کامنت رو گذاشتم . لطفا قیمت دستگاههای بدن سازی رو بزارید . با تشکر

  Reply
     1. محمدی

      سلام
      لیت کامل دستگاه های بدنسازی باشگاهی به همراه قیمت و شرایط فروش دستگاه ها را برایم ارسال کنید
      برای خرید دستگاه های بدنسازی باید چه کار کنم .
      نمایندگی دستگاه بدنسازی در شهر های مختلف دارید یا نه ؟

 70. محمد ویسری

  سلام خسته نباشید
  من دستگاه های (ساق پا نشسته.هاگ پا ماشین.مسگری.خرک لاری. دستگاه جلو بازو لاری. سر شانه وزن آزاد) میخواستم لطفا قیمت نهایی تک تک این دستگاه هارو برام ایمیل کنید.ممنون۰۹۱۸۳۷۲۸۸۱۴

  Reply
 71. admin

 72. وسایل بدنسازی خانگی

 73. دستگاه های بدنسازی به همراه نام

 74. دستگاه های بدنسازی شکم

 75. فروشگاه اینترنتی دستگاه های ورزشی

 76. خرید دستگاه های بدنسازی

 77. خرید پستی وسایل بدنسازی

 78. تجهیزات ورزشی بدنسازی

 79. قیمت دستگاه مسگری

 80. قیمت وسایل بدنسازی باشگاهی کراس اور

 81. خرید وسایل بدنسازی خانگی

 82. فروشگاههای لوازم پرورش اندام

 83. خرید و فروش لوازم پرورش اندام

 84. فروش میز شکم

 85. فروش میز بدنسازی

 86. تصاویر معرفی دستگاههای بدنسازی

 87. میز بدنسازی چند کاره

 88. فروشگاه آنلاین وسایل بدنسازی میز بدنسازی پرس سینه

 89. عکسهای وسایل بدن سازی

 90. انواع دستگاههای باشگاهای بدنسازی

 91. خرید اینترنتی دستگاه بدنسازی جند کاره

 92. خرید پستی دستگاه بدنسازی

 93. خرید دستگاههای بدنسازی باشگاهی

 94. لیست وتصویر دستگاههای بدنسازی

 95. نام دستگاه های بدنسازی همراه با تصویر

 96. وزنه های بدنسازی خانگی

 97. لوازم بدنسازی خانگی

 98. خرید دستگاه بدنسازی خانگی

 99. میز پرس سینه چند کاره خانگی

 100. وسیله بدنسازی خانگی

 101. قیمت دستگاهای بدنسازی باشگاهی شکم

 102. میز بدنسازی

 103. خرید پستی میز بدنسازی ۱۳۹۲

 104. دستگاه پرس پا

 105. دستگاه بدنسازی حرفه ای

 106. قیمت دستگاه ورزشی بدنسازی چندکاره خانگی

 107. فروش آنلاین وسایل بدنسازی

 108. دستگاه های بدنسازی

 109. وسایل بدنسازی

 110. دستگاه بدنسازی

 111. میزبدن سازی خانکی چندکاره

 112. میز هالتر چند کاره همراه با عکس

 113. میز بدنسازی خانگی

 114. لیست دستگاه های بدنسازی همراه با عکس

 115. عکس از دستگاه بدنسازی اسمیت

 116. دستگاه بدنسازی المپیک

 117. قیمت وسایل بدنسازی باشگاهی
 118. Reply
 119. admin

  سلام
  لیست قیمت دستگاه های بدنسازی تغییر کرده است به همین دلیل از متن حذف گردیده است

  لطفا برای اطلاع از قیمت های جدید تماس بگیرید
  ۰۹۱۵۵۱۳۶۵۵۷

  Reply

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی خرید دستگاه بدنسازی فروش دستگاه بدنسازی