صفر تا 100 مشاوره و خرید دستگاه بدنسازی ، جهان اسپرت تولید کننده و فروشنده انواع دستگاه بدنسازی

فروشگاه دستگاه بدنسازی جهان اسپرت (New Max) فروش دستگاههای بدنسازی ، لوازم و تجهیزات بدنسازی |دستگاههای بدنسازی در فروشگاه لوازم بدنسازی جهان اسپرت (New Max)

دانلود محصولات

دستگاه های بدنسازی لیست قیمت دستگاه های بدنسازی ۱۳۹۶

دستگاه های بدنسازی :

لیست قیمت دستگاه های بدنسازی ۱۳۹۴

لیست قیمت دستگاه های بدنسازی تولید شده توسط گروه صنعتی جهان اسپرت (New Max) در اردیبهشت ۱۳۹۴ . کیفیت بالای محصولات ، استاندارد جهانی ، زیبایی ، دارای تاییدیه فدراسیون بدنسازی استان خراسان ، تولید شده با مدرن ترین دستگاه های خارجی  و … تنها بخشی از مزایای دستگاه های بدنسازی جهان اسپرت (New Max) می باشد.
 تصاویر دستگاه های بدنسازی تولید گروه صنعتی جهان اسپرت (New Max)

دستگاه های بدنسازی میز لاری

 

۱ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی  میز لاری

دستگاه بدنسازی میز لاری

جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی میز لاری

 

 

دستگاه بدنسازی جلو ران

۲ – دستگاه های بدن سازی : دستگاه بدنسازی جلو ران
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی جلو ران

دستگاه بدنسازی

 

 

 

دستگاه بدنسازی بارفیکس

۳ – دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی بارفیکس

 

جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی بارفیکس

 

دستگاه بدنسازی بارفیکس

دستگاه بدنسازی بارفیکس

 

 

دستگاه بدنسازی قایقی

۴ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی قایقی

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی قایقی

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی
دستگاه بدنسازی میز شکم

۵ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی میز شکم

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی میز شکم

 

 

 دستگاه بدنسازی شنا سوئدی

۶ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی شنا سوئدی

 

دستگاه بدنسازی

جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی شنا سوئدی

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد

۷ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد


جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی خرک متحرک

۸ – دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی خرک متحرک

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی خرک متحرک

 

 

 

 

 

 

دستگاه بدنسازی مسگری

۹ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی مسگری

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی مسگری

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی فیله کمر

۱۰ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی فیله کمر

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی فیله کمر

 

 

 

 دستگاه بدنسازی خرک راست

۱۱ – دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی خرک راست

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی خرک راست

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی پرس تخت

۱۲ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی پرس تخت

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پرس تخت

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی تی بار

۱۳ – دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی تی بار

جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی تی بار

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی خرک پلاور

 

۱۴ – دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی خرک پلاور
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی خرک پلاور

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

۱۵ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی خرک تخت

۱۶ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی خرک تخت

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی خرک تخت

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی پایه هارتل

۱۷ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی پایه هارتل

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پایه هارتل

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی پرس بالای سینه

۱۸ – دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی پرس بالای سینه

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پرس بالای سینه

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه

۱۹ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه

 

 

 

 دستگاه بدنسازی هاک پا ماشین

۲۰ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی هاک پا ماشین

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی هاک پا ماشین

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین

۲۱ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی جا سنگی

۲۲ – دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی جا سنگی

جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی جا سنگی

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی ساق پا ایستاده

 

 

۲۳ – دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی ساق پا ایستاده
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی ساق پا ایستاده

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی کششی

۲۴ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی کششی

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی کششی

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس

۲۵ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس

دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی مقر اسکات

۲۶ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی مقر اسکات

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی مقر اسکات

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی جا دمبلی

۲۷ – دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی جا دمبلی

جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی جادمبلی

 

 

 

 دستگاه بدنسازی اسمیت

۲۸ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی اسمیت

دستگاه بدنسازی / دستگاه های بدنسازی خارجی / دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی اسمیت

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بدنسازی فلای سینه

۲۹ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی فلای سینه

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی فلای سینه

 

 

 

 

 

 

دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو

۳۰ – دستگاه های بدن سازی دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو

دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه بدنسازی پشت ران

۳۱ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی پشت ران

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پشت ران

 

 

 دستگاه بدنسازی جلو بازی لاری

۳۲ – دستگاه های بدنسازی دستگاه بدنسازی جلو بازی لاری

دستگاه بدنسازی
جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی جلو بازی لاری

 

دستگاه بدنسازی زیر بغل اچ

دستگاه بدنسازی

 

 

 

دستگاه بدنسازی پرس سرشانه

 

دستگاه بدنسازی پرس سرشانه

 

 

به دلیل به روز بودن قیمت دستگاه ها ، قیمت حذف گردیده

لطفا تماس بگیرید

 1. قیمت دستگاه پرس نشسته از جلو ————–  ریال

 2. قیمت دستگاه زیر بغل کششی از بالا  ————– ریال

 3. قیمت دستگاه فلای سینه        ————  ریال

 4. قیمت دستگاه پشت ران خوابیده     ————– ریال

 5. قیمت دستگاه جلو ران    ——————- ریال

 6. قیمت دستگاه پارویی —————-ریال

 7. قیمت دستگاه جلو بازو لاری ————–ریال

 8. قیمت دستگاه بارفیکس ———————ریال

 9. قیمت دستگاه ساق پا ایستاده  —————-ریال

 10. قیمت دستگاه مچ    ——————ریال

 11. قیمت دستگاه کراس اور —————–ریال

 12. قیمت دستگاه  پرس تخت     ———————– ریال

 13. قیمت دستگاه  پرس بالای سینه ——————-ریال

 14. قیمت دستگاه  پرس زیر سینه ——————–ریال

 15. قیمت دستگاه  پرس با ماشین ———————–ریال

 16. قیمت دستگاه هاک با ماشین——————ریال

 17. قیمت دستگاه  پارالل بارفیکس ——————-ریال

 18. قیمت دستگاه  مسگری ————————-ریال

 19. قیمت دستگاه  شنا سوئدی  ————————–ریال

 20. قیمت دستگاه  زیر بغل  ————————-ریال

 21. قیمت دستگاه  مقر اسکات —————ریال

 22. قیمت دستگاه ساق پا ایستاده ———————ریال

 23. قیمت دستگاه ساق پا نشسته

   —————

  ریال

 24. قیمت دستگاه  سرشانه وزن آزاد—————-ریال

 25. قیمت دستگاه  مولتی پاور یا اسمیت ——————ریال

 26. قیمت دستگاه  تی بار——————–ریال

 27. قیمت دستگاه  فیله کمر ———————-ریال

 28. قیمت دستگاه  تخته شکم ——————–ریال

 29. قیمت دستگاه  خرک متحرک —————-ریال

 30. قیمت دستگاه  خرک تخت ——————–ریال

 31. قیمت دستگاه  خرک پلاور——————-ریال

 32. قیمت دستگاه  خرک لاری ——————-ریال

 33. قیمت دستگاه  خرک راست —————ریال

 34. قیمت دستگاه  جاسنگی ——-ریال

 35. قیمت دستگاه  جادمبلی ——————-ریال

 36. قیمت دستگاه  پایه هارتل —————–ریال

 37. قیمت دستگاه  هارتل ۲/۲۰               —————–ریال

 38. قیمت دستگاه  ۱/۵۰            ——————— ریال

 

پروفایل گوگل

دانلود دستگاه های بدنسازی ،لیست کامل دستگاه های بدنسازی به همراه عکس دستگاهها

آگهی و نیازمندی دستگاه بدنسازی

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
4 based on 8 votes
Brand Name
New Max
Product Name
دستگاه بدنسازی New Max
Price
Iran قیمت روز - تماس بگیرید
Product Availability
Pre-Order Only

Incoming search terms:

 • نام دستگاه های بدنسازی
 • قیمت دستگاه های بدنسازی
 • قیمت دستگاههای بدنسازی
 • دستگاه بدنسازی مبارز
 • دستگاه های بدن سازی
 • قیمت لوازم بدنسازی
 • فروش دستگاه های بدنسازی
 • قیمت دستگاه بدنسازی مبارز
 • قیمت وسایل بدن سازی
 • قیمت دستگاه های بدن سازی

نظر خریداران دستگاه های بدنسازی جهان اسپورت  ( New Max) در مورد دستگاه های بدنسازی این شرکت

مشهد باشگاه انعکاس

شیراز آقای غلامی

مشهد باشگاه تیتان

جناب آقای تفکری

لطفا نظر خود را در مورد دستگاه های بدنسازی در کادر زیر بنویسید

برای گرفتن قیمت لطفا فقط از طریق تلگرام و تماس اقدام نمایید و در قسمت نظرات درخواست قیمت ننمایید

 

 

۲۴۰ Comments

Add a Comment
 1. با عرض سلام
  لطفا لیست کامل همراه با قیمت و کاتالوگ مربوط تجهیزات کامل و نحوه دریافت سفارش و تحویل به همراه هزینه های باربری ارسال گردد.

 2. با سلام . لطفا قیمت دستگاه های بدنسازی را به ایمیلم ارسال کنید . با تشکر

 3. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما لطفا در صورت امکان لیست دستگاه ها به همراه قیمت به روز برایم ارسال فرماید و اینکه شرایط فروش به چه شکلی است با تشکر

 4. سلام لطفا لیست کامل وسایل مورد نیاز جهت راه اندازی باشگاه به همراه قیمت رو برام ایمیل کنید با سپاس فراوان

 5. سلام
  سلام.لطفا لیست کامل قیمتهای به روز ani به همراه تصاویر ارسال گردد.
  با تشکر
  email:alizolfaghari1985@gmail.com

 6. سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

 7. با سلام
  لطفا لیست قیمت ارسال فرمایید.
  با تشکر

 8. با سلام خسته نباشید لطفا در صورت امکان قیمت دستگاههای بدنسازی و به همراه دمبل هاتون را برام ایمیل نمایید با تشکر.

 9. سلام لطفالیست لوازم بدنسازی را برای بنده ارسال فرمایید با تشکر

 10. سلام لطفاً عکس و قیمت إیمیل کنید سپاس

 11. با سلام.
  لطفا قیمت نهایی کلیه وسایل همراه کاتالوگ رو جهت تاسیس باشگاه برای من ایمیل کنید.
  با تشکر

 12. لطفا لیست وسایل و قیمت های آنها به همراه قیمت دمبل و میله هالتر و صفحه هارا به همراه عکس دستگاه ها یا کاتالوگ مربوطه به ایمیلم ارسال بفرمایید.
  با سپاس فراوان.

 13. لطفالیست قیمت وسایل به همراه دمبل و میله هالتر و صفحه را به همراه عکس ها یا کاتالوگ مربوته به ایمیلم ارسال بفرمایید.
  با سپاس فراوان.

 14. سلام بیزحمت قیمت کلیه دستگاه های بدنسازی رو با عکس ارسال کنید، قیمت مدرن ترین دستگاه هاتون رو میخوام، فقط تکمیل باشن لیستتون، مرسی

 15. سلام لطفا لیست قیمت ها و عکسشون به ایمیلم ارسال کنید

 16. با تشکر از لطف شما

 17. لطفا لیست قیمت با عکس را ارسال کنید

 18. سلام و خسته نباشید ممنون میشم لیست دستگاهها به همراه قیمتهاشون رو برام ارسال کنید

 19. سلام.
  لطفا قیمت دستگاه هارو و مدت زمان سفارش تا تحویل دستگاه هارو به ایدی زیر در تلگرام بفرستین.
  ممنونم.

  armabhp@

  ۰۹۳۵۵۷۶۲۱۴۰

 20. با عرض سلام
  لیست قیمت تمام دستگاهها به علاوه دمبل و صفحه و میله هالتر رو به ایمیل بفرستید.
  با تشکر

 21. سلام لطفا لیست قیمت وتصاویر دستگاها رو برام ایمیل کنید

 22. با سلام،
  لطفا قیمت دستگاه بدنسازی فیله کمر و دستگاه بدنسازی کششی را ارسال فرمایید.
  واگر نماینده اصفهان دارید هم اعلام کنید.
  با تشکر

 23. با سلام
  لیست کلی قیمت دستگاه ها رو می خواستم جهت تاسیس باشگاه.
  با تشکر

 24. با سلام لطفا لیست قیمت و تصاویر مربوط به دستگاه ها رو برام ارسال کنید . ست کامل جهت احداث باشگاه میخاستم . تشکر

 25. باسلام وخسته نباشید, لطفا لیست قیمت و عکس دستگاه های مورد نیاز برای بدنسازی را برام ایمیل کنید.ممنون

 26. با سلام خدمت مدریت سایت خواهشمندم قیمت و تصاویر کامل وسایل بدنسازی مردانه برای راه اندازی باشگاه رو به ایمیلم ارسال کنید و زمانی که طول میکشه بعد سفارش دادن دستگاه ها تحویل داده دشوند رو توضیح دهید ممنون
  amiryosefi10@Yahoo.com

 27. سلام
  من یه سالن چهارصد متری دارم و میخوام باشگاه بدنسازی راه اندازی کنم،لطفا لیست قیمتها به همراه تصاویر برام ارسال کنید

 28. سلام،قیمت تمام دستگاه رو به ایمیل ارسال کنید مرسی

 29. سلام من باشگاه دارم نیاز به وسایل جدید دارم لطفا قیمت و عکس های دستگاه ها رو میخوام .ممنون میشم

 30. با سلام لطفا لیست تمامی محصولات بدنسازی به همراه قیمت انها ارسال کنید
  سپاسگزارم

 31. سلام دوست عزیز لطفا قیمت محصولات بدنسازی به همراه مشخصات و تصاویر رو برام ارسال کنید جهت احداث باشگاه میخواستم
  سپاس از لطفتون

 32. سلام
  لیست قیمت دستگاه بدنسازی رو میخواستم برای احداث باشگاه
  ممنون میشم برام بفرستین

 33. سلام قیمت ست کامل دستگاه ها همراه با عکس میخواستم برای احداث باشگاه متشکر

 34. لطفا تصاویر دستگاه ها به همراه هالتر و دمبل و صفحه برای یک باشگاه همراه با قیمتها رو خواستم جهت را اندازی باشگا ممنونم

 35. با عرض سلام من قصد راه اندازی یک باشگاه هستم اطلاعاتی در رابطه با میزان هزینه و غیره ندارم خواستم کمک کنید بگید. واسه راه اندازی یک باشگا خوب ک بشه در ان یک بدن قهرمانی بوجود اورد و از لحاظ وسایل تکمیل باشد چه میزان هزینه نیاز میباشد ابعاد سالن ۲۵۰متر میباشد مدل دستگاه ها در طی هر سال تولید چقدر اختلاف دارند .ممنونم اگه اطلاعات لازم رو برای من ارسال کنید

 36. با سلام
  لطفا قیمت دستگاه ها را برای تجهیز یک سالن ۲۰۰ متری به همراه عکس یا کاتالوگ بفرستید
  با تشکر

 37. سلام لیست قیمت دستگاه ایمپالس رو به همراه تصاویر برام بفرستید شماره تماس هم بزارید ممنون

 38. با سلام من در ۱_۲سال اینده قصد تاسیس باشگاه بدنسازی ایروبیک و ماساژ در شهرکرد دارم حدود ۳۰۰ متر زمین در اختیار دارم
  میشه در خصوص هزینه ها و چگونگی گرفتن مجوز برام توضیح بدید
  مرسی

 39. با سلام
  لطفا لیست قیمت دستگاههای بدنسازی بهمراه تصاویر رو برام ایمیل کنید.

 40. با عرض ادب و احترام.
  لطفا لیستی از دستگاه ها با قیمتشون رو برای من ارسال کنید، لطفا نحوه ی سفارش رو هم قید کنید.
  باتشکر .

 41. لطفاً قیمت کامل دستگاهها را به ایمیلم ارسال کنید .
  قصد تاسیس باشگاه دارم آیا امکانات خاصی هم برای کسانی که خرید عمده انجام میدهند دارید؟
  ایا امکان خرید اقساطی هم وجود دارد؟ اگر امکان دارد لطفاً توضیح دهید ؟

 42. سلام قیمت کلیه دستگاه های بدن سازی بهمراه عکس رو برام ارسال کنیم

 43. با سلام لطفآ قیمت و مشخصات کامل را ارسال نمائید . با تشکر

 44. با سلام. لطفا لیست وسایل بدنسازی و قیمت انها را به ایمیل بنده ارسال فرمایید.باتشکر فراوان .

 45. سلام قیمت دستگاه تون رو واسم ارسال کنید

 46. باسلام. لطفا لیست قیمت دستگاهای بدنسازی را برای احداث باشگاه برای اینجانب ارسال نمایید.
  امکان معاوضه با دستگاهای دست دوم هم دارید؟؟؟

 47. سلام
  لطفا لیست تمام وسایل به همراه عکس و قیمت اونهارو واسم ایمیل کنید واسه تاسیس باشگاه بدنسازی میخاستم
  مرسی

 48. سلام و عرض خسته نباشید.لطفا لیست قیمت و تصاویر دستگاه های بدنسازی رو برام ایمیل کنید.باتشکر

 49. سلام خسته نباشید
  میشه لطف کنید لیست قیمت های امروز رو بفرستین به جیمیلم
  ممنون

 50. با سلام. لیست قیمت دستگاهها برای احداث باشگاه میخوام. ممنونم حمید.د از یاسوج

 51. سلام. لیست قیمت و تصاویر دستگاه ها رو میخواستم. ممنون.

 52. با سلام لیست قیمت رو میخوام به ایمیلم ارسال کنید ممنون میشم

 53. سلام خسته نباشید لطفا لیست قیمت و تصاویر دستگاه های بدنسازی رو برام ایمیل کنید.باتشکر

 54. باسلام لطفا قیمت دستگاه رو بهمراه تصاویر جهت احداث باشگاه برام ارسال کنید با تشکر

 55. سلام لطفا قیمت محصولات بدنسازی به همراه تصاویر همراه با مشخصات انها برام ارسال کنید.

 56. سلام . لطفا لیست قیمت همه ی محصولاتتون رو برام بفرستید
  برای تاسیس باشگاه میخوام

 57. با عرض سلام و خسته نباشید.اگه امکانش هست لیست قیمت ها وشرایط نمایندگی رو برام میل کنید. با سپاس فراوان

 58. سلام قیمتهای کل دستگاه بدنسازی رو به همراه تصاویر رو بفرستید

 59. سلام خسته نباشید لطفا عکس و قیمت دسگاه رو به ایمیل بنده ارسال فرمایید جهت احداث باشگاه میخواستم

 60. با عرض سلام خسته نباشید و تشکر از محصولات کامل و جالبتون که از نظر من کامل و تمام هستند لطفا لیست قیمت کلیه دستگاههای فوق را برای من ارسال کنید

  با تشکر

 61. با سلام
  لطفا لیست قیمت و عکس دستگاهها رو جهت تاسیس سالن بدنسازی ارسال کنید

 62. سلام
  لطفا لیست قیمت کامل و زمان اماده شدن دستگاه ها را به ایمیل من ارسال کنید ممنون

 63. سلام و عرض تبریک سال نو.لطفا لیست قیمت و تصاویر دستگاه های بدنسازی رو ایمیل بفرمیید.باتشکر

 64. سلام لطفا قیمت محصولات بدنسازی به همراه تصاویر همراه با مشخصات انها برام ارسال کنید جهت احداث باشگاه میخواستم

 65. سلام و عرض ادب لطفا عکس دستگاه ها و به همراه لیست قیمتشون به ایمیلم ارسال کنید و همچنین خواستم بدونم سفارش جنس و چند روز طول میکشه تشکر

 66. سلام قیمتهای کل دستگاه بدنسازی رو به همراه تصاویر رو بفرستید

 67. سلام
  لطفا لیست قیمت ها و حدود براورد برای تاسیس باشگاه بدنسازی را برام ایمیل کنید
  یک ست کامل از دستگاه های بدنسازی مورد نیاز باشگاه
  مکان حدود ۱۵۰ متر میباشد

 68. سلام ما یه سالن حدود ۱۰۰۰متر داریم که قصد داریم توش یه باشگاه پرورش اندام مجهز تاسیس کنیم الانم داریم توش موتورخونه برا سونا و جکوزی میزنیم تا ماه اینده تموم میشه خودمم بدنسازم داریم قیمت میگیریم ببینیم کدوم وسیله بهتر و مقاومتره لطفا نام/ قیمت/وزن استقامت وسیله (برقی/ماشین/وزنه ای) و تصاویر وسایلتونو و وزنه هاتونو برام ارسال کنید .. تشکر

 69. با سلام
  لطفا قیمت دستگاههای بدنسازی و عکس و نام دستگاهها را به ایمیلم ارسال کنید . و همچنین قیمت دمبل ها
  با تشکر

  1. قیمتها به همراه تصاویر ارسال شد

 70. باسلام
  لطفالیست قیمت کلیه دستگاههای بدن سازی جهت را ه اندازی یک باشگاه (ویزه آقایان و بانوان) بصورت شیفتی را برایم ارسال نمایید تا بتوانم بهتر بهتر برآورد قیمت کنم.
  باتشکر
  armanzare1130@gmail.com

 71. با سلام
  لطفا لیست قیمت دستگاههای بدنسازی بهمراه تصاویر رو برام ایمیل کنید.
  لازم بذکر است که جهت راه اندازی باشگاه می باشد.(تمامی دستگاههای بدنسازی نیاز می باشد)

 72. سلام و خسته نباشید
  لطفا قیمت ها رو ارسال کنید.

 73. سلام،لیست قیمت وتصاویردستگاه بدنسازی رابرام ارسال کنید
  باتشکر

 74. سلام لطفا قیمت دستگاه بدنسازی رو برام بفرست.

 75. سلام قیمت و تصویر دستگاه های بدن سازی را برام ارسال کنید با تشکر

  1. با سلام
   لیست قیمت دستگاه های بدنسازی و تصاویر دستگاه های بدنسازی به ایمیلتان ارسال شد
   برای اطلاع از جزئیات با شماره
   ۰۹۱۵۵۱۳۶۵۵۷

   تماس حاصل نمایید

  2. سلام قیمت دستگاه تون رو واسم ارسال کنید درضمن دستگاه دست دوم دارین شما؟

   1. لیست قیمت دستگاه های بدنسازی به تفکیک و عکس مربوط به هر دستگاه بدنسازی ارسال شد

    با تشکر

 76. سلام
  من درشرف راه اندازی باشگاه بدنسازی زنانه هستم لطفا لیست قیمت دستگاه بدنسازی رو برام ایمیل کنید و اگر کارشناسی در این رابطه دارید منو کمک کنید که چه دستگاههایی ضروری تر هست برای یک باشگاه بدنسازی زنانه
  باتشکر منتظر پاسختون هستم

  1. لیست قیمت دستگاه های بدنسازی + تصاویر دستگاه های بدن سازی برایتان ارسال شد
   برای اطلاع از جزئیات با شماره
   ۰۹۱۵۵۱۳۶۵۵۷

   تماس حاصل نمایید

   1. سلام و عرض خسته نباشید.لطفا لیست قیمت و تصاویر دستگاه های بدنسازی رو برام ایمیل کنید.باتشکر

 77. سلام. قصد افتتاح باشگاه دارم لطفا لیست قیمت ها را برایم ایمیل کنید.

 78. سلام
  لطفا لیست قیمت دستگاهها رو برام ایمیل کنید
  ممنون

 79. سلام خسته نباشید
  لطفا کاتالوگ و لیست قیمت محصولات تان را برام ایمیل کنید
  با تشکر.

 80. سلام خسته نباشین لیست قیمت دستگاهاتونو برام ایمیل کنین متشکرم

 81. سلام.من میخام وسایل باشگاهم رو عوض کنم لطفا ریز قیمت وسایل کامل یه باشگاه رو برام میل کنید

 82. سلام بر شما!

  ممنون میشم اگه لطف کنین لیست قیمت طرح لوله ای به همراه عکس رو برای افتتاح یک باشگاه بدنسازی برام ایمیل کنید.
  در کل یک جیم مکمل چند در میا ؟!
  منتظر پاسخ تان هستم!
  ممنون

 83. لیست قیمت کلیه دستگاهاتون و کاتالوگ انها رو هم برام ایمیل کنید ممنون‌میشوم

 84. سلام و خسته نباشید

  لطفا قیمت روز و کاتالوگ را برای بنده ایمیل کنید ، و اینکه آیا شرایط و قسطی هم میشه خرید کرد یا خیر؟

 85. ممنون میشم اگه لطف کنین لیست قیمت به همراه عکس رو برای افتتاح یک باشگاه بدنسازی برام میل کنید.
  و اینکه یک پکیج کامل دستگاه های باشگاه بدنسازی (در حد متوسط)چقدر در میاد؟ با تشکر

  1. تصاویر کلیه دستگاه های بدنسازی + لیست قیمت دستگاه ها برایتان ارسال شد

 86. سلام
  میشه لیست قیمت وسایل جهت افتتاح یک یاشگاه بدنسازی در دانشگاه پیام نور اردکان رو واسم ایمیل کنید؟
  متشکر

 87. با سلام و خسته نباشیدخدمت شما و همکاران محترم.
  لطف کنین لیست کامل محصولاتتون با کاتالوگ و قیمت را برام ایمیل کنید

 88. درود .اگه میشه لیست قیمت سال ۹۴ رو برام ارسال کنید و اینکه آیا دستگاه با تسمه و نصورت لوله ای یا بیضی هم تولید میکنید ؟

 89. سلام قصد افتتاح باشگاه بدنسازی در کرج رو دارم لیست قیمت و مدت زمان تحویل رو برام ایمیل کنید.

 90. سلام .لطفا اگه امکانش هست لیست قیمت تمامی محصولاتتون رو ایمیل کنید.ممنون

 91. سلام. وقتتون بخیر. بنده قصد افتتاح باشگاه بدنسازی ویژه بانوان دارم. اگه میشه لیست قیمت ها و دستگاهایی که لازمه را واسم بفرسید. ممنون از لطفتون

 92. سلام
  بتده قصد افتتاح باشگاه بدنسازی دارم ممنون میشم اگه قیمت وسایل با تصاویر رو واسم ایمیل کنید.

 93. سلام.لطفا در صورت امکان لیست قیمت دستگاه ها را به ایمیل بنده ارسال نمایید.

 94. با سلام..
  میشه لیست قیمت وسایل جهت افتتاح یک یاشگاه بدنسازی رو واسم ایمیل کنید؟؟
  باتشکر

 95. سلام خسته نباشید
  بتده قصد افتتاح باشگاه بدنسازی دارم ممنون میشم اگه قیمت وسایل با تصاویر رو واسم ایمیل کنید.

 96. سلام خسته نباشید لیست کامل قیمت هاتون رو اگه ممکنه برام ایمیل کنید ممنون.

 97. مدیر محترم سایت
  با سلام
  با توجه باینکه اینجانب قصد راه اندازی باشگاه بدنسازی دارم, خواهشمند است لیست قیمت دستگاه ها به همراه تصویر را به ای میل اینجانب ارسال نمائید.
  با تشکر

 98. باسلام
  مدیریت محترم، نظر به اینکه بنده قصد احداث باشگاه بدنسازی ویژه بانوان در محیطی به مساحت ۲۳۰ مترمربع را دارم، لذا خواهشمند است لیست قیمت های دستگاههای بدنسازی و هوازی خود را به همراه تصاویر ارسال فرمایید%
  با تشکر
  عسکری

 99. لطفا لیست قیمت برام ایمیل کنید باتشکر .امکان پرداخت چک هم هست؟

 100. با سلام
  قصد افتتاح باشگاه دارم لطفا لیست قیمت ها رو به همراه عکس های مربوطه ایمیل نمایید.

 101. سلام لطفا لیست دستگاه ها به همراه قیمت ارسال کنید به ایمیلم . مرسی

 102. با سلام و خسته نباشید.اگه امکانش هست لیست قیمت و عکسهای دستگاههارو برا ایمیل کنین.لطفا کامل باشن چون باشگاه میزنم.خیلی ممنون

 103. بنده قصد افتتحاح باشگاه ورزشی دارن
  در صورت امکان قیمت های محصولاتتون رو برام ایمیل کنید ، در ضمن شما دستگاه شرایطی هم میفروشین?

 104. سلام
  لطفا لیست قیمت دستگاههاتون رو برای بنده ایمیل کنید
  ممنون

 105. سلام، بنده قصد افتتاح باشگاه بدنسازی را دارم و خوشحال می شوم در صورت مناسب بودن قیمت ها ی دستگاه بدنسازی از شرکت شما خرید داشته باشم. در صورت امکان لیست دستگاه ها به همراه قیمت هاشون رو برام میل کنید .

  1. با سلام
   لیست قیمت دستگاه های بدنسازی به همراه تصاویر مربوطه ارسال شد

 106. سلام، بنده قصد افتتاح باشگاه بدنسازی را دارم و خوشحال می شوم در صورت مناسب بودن قیمت ها ی دستگاه بدنسازی از شرکت شما خرید داشته باشم. در صورت امکان لیست دستگاه ها به همراه قیمت هاشون رو برام میل کنید .

  1. با تشکر از تماس شما
   لیست قیمت دستگاه های بدنسازی به همراه تصاویر برایتان ارسال گردید . شما علاوه بر قیمت فاکتورهای دیگری را هم باید مد نظر داشته باشید . کیفیت ، گارانتی ، زیبایی ، خدمات پس از فروش و …
   که تمام موارد فوق در گروه صنعتی جهان اسپورد تضمین می گردد .

   با تشکر

 107. لیست قیمت لطفاً

 108. سلام امروز با مدیر فروش صحبت کردم لطفا لیست قیمت دستگاهای بدنسازی رو واسم میل کنید با تشکر

 109. لطفا قیمت دستگاههای بدنسازی رو برام بفرستید.
  ممنون

 110. سلام بی زحمت لیست قیمت دستگاه بدنسازی را برام بفرستید. ممنون

 111. سلام بیزخمت لیست کامل قیمت هارو برام بفرستید. ممنون میشم

 112. با سلام. لطفا لیست قیمت دستگاه ها رو برایم ایمیل کنید برای تأسیس باشگاه میخواهم

 113. لطفا قیمت دستگاهها رو برام بفرستید ممنون میشم

 114. سلام.لطفا لیست دستگاه ها وقیمت رو برام ایمیل کنید.برای تاسیس باشگاه میخوام

 115. سلام.لطفا لیست دستگاه ها و قیمت رو برام ایمیل کنید.برای باشگاه میخوام

 116. باسلام
  لطفا لیست قیمت دستگاه ها را برای باشگاه ارسال نمائید.
  ممنون

 117. سلام
  خسته نباشین.
  لبست کامل دستگاهاتون با قیمت هرکدومشونو ممنون میشم واسم ارسال کنین.
  متشکرم

 118. با سلام و خسته نباشید لیست قیمت لوازم بدنسازی را میخاستم برای باشگاه لطفا برام ارسال کنید

 119. سلام لطفا لیست قیمت دستگاههای بدنسازی و صفحه و دمبل و میله هالتر و … رو برام ایمیل کنین برای احداث باشگاه میخوام ممنون

  1. با سلام
   موارد خواسته شده ارسال گردید

 120. سلام
  لطف بفرمایید لیست کامل قیمت دستگاه های بدنسازی رو برای بنده هم در اسرع وقت ارسال کنید.
  ببخشید چون برا تاسیس باشگاه عجله داریم عرض کردم در اسرع وقت.
  متشکرم

 121. لطفا لیست قیمت دستگاه های بدنسازی تون رو برام ایمیل کنین

  با تشکر

 122. سلام
  لطفا یک سری لیست کامل دستگاههای بدنسازی باشگاهی همراه با قیمت برام بفرستید.داریم باشکاه میزنیم میخوام براورد قیمت کنم .ممنون

 123. باسلام لیست قیمت دستگاه های بدنسازی را میخواستم ممنون

 124. با سلام
  لطفا لیست کامل دستگاه های بدنسازی به همراه قیمت و عکس هر دستگاه و هزینه ارسال به اصفهان رو برام ارسال کنید
  با تشکر

 125. با سلام
  لطفا لیست کامل دستگاه های بدنسازی به همراه قیمت و هزینه ارسال به تهران رو برام ارسال کنید
  با تشکر

  1. موارد درخواستی شما ارسال گردید
   با تشکر

 126. لطفا قیمت های تجهیزات بدنسازی را برام بفرستید

 127. با سلام .
  برای تاسیس باشگاه بدنسازی محصولات بدنسازی شرکت مبارز رو انتخاب کردم .
  لطفا” لیست قیمت هاتونو برای برآورد قیمت برام ارسال کنید .
  ممنون از لطفتون

 128. سلام خسته نباشید لطفا لیست قیمت دستگاه های بدنسازی و ایمیل کنین.

 129. خواهشا اگه میشه لیست قیمت هادستگاه های بدنسازی رو برای ماهم بفرستید داریم باشگاه بدنسازی تاسیس میکنیم گفتیم یه برآورد قیمت کنیم .هیچ سایتی هم قیمت دقیقی نزده. ممنون

  1. سلام
   لیست قیمت و لیست کامل دستگاه های بدنسازی تولید جهان اسپورت را برایتان ارسال کردم.
   امیدوارم بتوانیم همکاری نماییم

 130. سلام
  لطفا یک سری لیست کامل دستگاههای بدنسازی باشگاهی همراه با قیمت برام بفرستید

  1. سلام
   با تشکر از مراجعه به سایتمان
   لیست قیمت کامل دستگاه های بدنسازی برایتان ارسال شد
   امیدوارم همکاری کنیم

 131. دستگاه بدنسازی برای باشگاه نیاز دارم لیست قیمت را برام ارسال کنید

 132. سلام
  دستگاه بدنسازی واسه باشگاه بدنسازی می خوام . لطفا لیست قیمت دستگاه های بدنسازی تون رو برام ایمیل کنین

  با تشکر

 133. سلام
  دستگاه بدنسازی برای باشگاه بدنسازی می خوام لطف کنین قیمت هاتون رو برام ارسال کنید

  با تشکر

 134. ببخشید قیمت دستگاه بدنسازی مولتی پاور اسمیت چنده؟

 135. سلام خسته نباشید لطفا لیست قیمت دستگاه های بدنسازی و ایمیل کنین.

  1. سلام
   لیست قیمت و تصاویر دستگاه های بدنسازی ارسال شد

 136. با سلام.لطفالیست قیمت چنددستگاه چند کاره بدنسازی خانگی موجود در انبار را برایم ایمیل کنید و راهنمایی کنید که چه دستگاههایی راباید خریداری کنم تا تمامی امکانات لازم را داشته باشد. با تشکر

 137. لیست قیمت وسایل بدنسازی رو برام امیل کنید ممنون

 138. سلام دستگاه بدنسازی مسگری رو برام بفرستید

  با تشکر

 139. با سلام
  لطفا لیست قیمت تمامی دستگاه ها و لوازم بدنسازی را ایمیل نمایید.
  با تشکر

 140. ازسال لیست قیمت برای خرید لوازم بدنسازی

  1. سلام
   لیست قیمت برایتان ارسال گردید

 141. سلام لطفا قیمت دستگاه های بدنسازی چند کاره که برای منزل مناسب میباشد را ارسال کنید

  1. سلام
   دستگاه بدنسازی چند کاره خانگی نداریم

 142. سلام
  لطفا لیست کامل قیمت لوازم بدنسازی همراه با تصاویر را به ایمیل بنده ارسال فرمایید.

  1. با سلام کاربر محترم
   ارسال گردید

 143. با سلام تصمیم دارم ملکی با مساحت ۲۰۰ متر مربع راجهت باشگاه ایروبیک برای بانوان راه اندازی نمایم ممنون میشم لیست و تعداد و قیمت دستگاههای مورد نیاز را به ترتیب اولویت برایم ارسال فرمایید با تشکر

  1. لیست قیمت وسایل بدنسازی برایتان ارسال شد

 144. سلام اگر امکان دارد لیست قیمت دستگاه های بدنسازی این شرکت را ایمیل کنید ممنون

  1. سلام

   لیست قیمت دستگاه های بدنسازی ایمیل شد

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 145. دستگاه های بدنسازی ۹۹
  وسایل بدنسازی ۹۹
  دستگاههای بدنسازی ۵۶
  معرفی دستگاه های بدنسازی ۴۰
  قیمت وسایل بدنسازی ۳۴
  دستگاه بدنسازی ۳۴
  نام دستگاه های بدنسازی ۳۳
  خرید وسایل بدنسازی ۳۲
  دستگاهای بدنسازی ۳۲
  دستگاه بدنسازی خانگی ۳۰
  اسم دستگاه های بدنسازی ۲۶
  لوازم بدنسازی ۲۲
  تجهیزات بدنسازی ۲۱
  قیمت وسایل باشگاه بدنسازی ۲۰
  قیمت دستگاه های بدنسازی ۱۹
  فروش وسایل بدنسازی ۱۸
  فروشگاه لوازم بدنسازی ۱۸
  قیمت لوازم بدنسازی ۱۷
  لوازم باشگاه بدنسازی ۱۶
  دستگاه بدنسازی خانگی چند کاره ۱۶
  وسایل بدن سازی ۱۶
  خرید لوازم بدنسازی ۱۵
  لوازم بدنسازی خانگی ۱۵
  قیمت دستگاه بدنسازی ۱۵
  فروش دستگاه بدنسازی ۱۵
  وسایل بدنسازی خانگی ۱۴
  فروش دستگاههای بدنسازی ۱۳
  خرید دستگاه های بدنسازی ۱۲
  تجهیزات باشگاه بدنسازی ۱۲
  آشنایی با دستگاه های بدنسازی ۱۱
  خرید دستگاه بدنسازی ۱۱
  دستگاه بدنسازی باشگاهی ۱۱
  دستگاه های بدن سازی ۱۱
  دستگاه های بدنسازی خانگی ۱۱
  قیمت دستگاههای بدنسازی ۱۱
  معرفی دستگاههای بدنسازی ۱۱
  میز بدنسازی ۱۱
  میز پرس چند کاره ۱۰
  مسگری ورزشی ۱۰
  خرید دستگاه بدنسازی خانگی ۱۰
  انواع دستگاه های بدنسازی ۱۰
  فروش لوازم بدنسازی ۹
  معرفی وسایل بدنسازی ۹
  وسایل باشگاه بدنسازی ۹
  نام وسایل بدنسازی ۸
  فروش وسایل باشگاه بدنسازی ۸
  لوازم بدن سازی ۸
  قیمت دستگاه ورزشی مسگری ۸
  اسامی دستگاههای بدنسازی ۸
  خرید اینترنتی وسایل بدنسازی ۸
  خرید وسایل باشگاه بدنسازی ۸
  خرید وزنه بدنسازی ۸
  دستگاه های بدنسازی ۸
  دستگاه فیله کمر ۷
  خرید لوازم ورزشی بدنسازی ۷
  خرید تجهیزات بدنسازی ۷
  قیمت دستگاه مسگری ۷
  قیمت وسایل بدن سازی ۷
  قیمت وزنه های بدنسازی ۷
  فروش دستگاه های بدنسازی ۷
  میز بدنسازی خانگی ۷
  نام دستگاههای بدنسازی ۷
  نام دستگاهای بدنسازی ۶
  وسایل ورزشی بدنسازی ۶
  وسایل ورزشی خانگی ۶
  فروشگاه وسایل بدنسازی ۶
  قیمت وسایل بدنسازی خانگی ۶
  لیست قیمت وسایل بدنسازی ۶
  قیمت دستگاهای بدنسازی ۶
  قیمت دستگاه پرس سینه ۶
  فروش لوازم باشگاه بدنسازی ۶
  قیمت لوازم ورزشی بدنسازی ۶
  خرید وسایل بدن سازی ۶
  خرید وسایل بدنسازی خانگی ۶
  انواع دستگاه بدن سازی ۶
  انواع دستگاه بدنسازی ۵
  اسم دستگاه های بدن سازی ۵
  انواع دستگاههای بدنسازی ۵
  آشنایی با وسایل بدنسازی ۵
  تجهیز باشگاه بدنسازی ۵
  دستگاه بدنسازی چند کاره خانگی ۵
  دستگاه بدنسازی قایقی ۵
  دستگاه بدنسازی المپیک ۵
  دستگاه بدنسازی ۵
  قیمت میز بدنسازی ۵
  قیمت دستگاه کراس اور ۵
  قیمت تخته شکم ۵
  عکس دستگاه های بدن سازی ۵
  عکس وسایل بدنسازی ۵
  فروش تجهیزات بدنسازی ۵
  ساخت دستگاه بدنسازی ۵
  میز پرس سینه ۵
  دستگاه ورزشی مسگری ۴
  دستگاه کششی بدنسازی ۴
  دستگاه کامل بدنسازی ۴
  دستگاههای بدنسازی ۴
  ساخت وسایل بدنسازی ۴
  عکس دستگاه های بدنسازی ۴
  فروش وزنه بدنسازی ۴
  قیمت انواع دستگاه های بدنسازی

  1. سلام
   منظور شما از این کلماتی که اینجا نوشته اید چیست ؟
   لطفا واضح تر بیان کنید تا بتوانیم پاسخ روشنتری بدهیم

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 146. با سلام
  لیست قیمت محصولات بدنسازی رو اگه امکانش باشه برام بفرستید.

  1. با سلام و احترام

   بله برایتان ارسال شد

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 147. سلام . لطفا قیمت وسایل بدنسازی سایت رو همراه با تصویر برام ارسال کنید . و اگه میشه آدرس فروشگاه مرکزی محصولات بدنسازی رو در مشهد برام ارسال کنید .

  1. با سلام و احترام کاربر گرامی
   موارد درخواستی شما ارسال گردید

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 148. لطفا لسیت دستگاه های بدنسازی و قیمت رو به آدرسم ایمیل کنید.ممنون

  1. با سلام و احترام کاربر گرامی

   جواب درخواست شما برایتان ایمیل گردید

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 149. سلام
  لطفا لیست کامل قیمت لوازم بدنسازی همراه با تصاویر را به ایمیل بنده ارسال فرمایید

  1. سلام
   با تشکر از اینکه به سایت خودتان سر زدید

   درخواست شما ارسال شد

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 150. قیمت دستگاههای ورزشی راین رو برام ارسال کنید

  با تشکر

  1. سلام
   قیمت دستگاههای ورزشی راین رو باید از خودشون بگیرید . ولی لیست قیمت دستگاه های بدنسازی تولید خودمان را برایتان ارسال کردیم

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 151. سلام خسته نباشید.
  قیمت دستگاه پرس تخت و خرک متحرک میخواستم. خیلی ممنون

  1. سلام
   لیست کامل قیمت لوازم بدنسازی همراه با تصاویر برایتان ارسال شد

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 152. فروش دستگاه های بدنسازی بصورت کلی قیمت دهید

  با تشکر

  1. جواب شما برای فروش دستگاه های بدنسازی ارسال شد

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 153. فروش دستگاه ورزشی بدنسازی

  1. با سلام کاربر گرامی
   ایمیل شد

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 154. فروش دستگاه بدنسازی چند کاره برای منزل می خوام

  لطفا قیمت بدهید

  با تشکر

  1. سلام
   فروش دستگاه بدنسازی چند کاره خانگی نداریم و بصورت تخصصی روی دستگاه های بدنسازی باشگاهی کار می کنیم

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 155. سلام
  قیمتها و دستگاههای جدید بدنسازی بدستم رسید . قیمت هاتون مناسب و کیفیت محصولاتتون هم خوب به نظر میاد

  اگه تا چند هفته دیگه قیمت دستگاهاتون تغییر نکنه برای خرید مزاحمتون خواهم شد

  با تشکر

  1. سلام
   خرسندیم از اینکه محصولات ما رو نتخاب کردین
   طمئن باشید از نظر قیمت و کیفیت حرف اول رو می زنیم

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 156. سلام
  برای خرید دستگاه های بدنسازی مزاحمتون شدم
  لطفا هزینه ها و شرایط پرداخت وجه را برایم ایمیل کنید

  با تشکر

  1. سلام
   پاسخ شما برای خرید دستگاه های بدنسازی برایتان ارسال شد

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 157. با عرض سلام و تشکر از سایت خوبتون
  من در حال راه اندازی یه باشگاه بدنسازی هستم و تمامی دستگاههای بدنسازی که برای یه باشگاه نیاز است بدنبال خریدشونم اول اینکه قیمت تک تک دستگاه میشه بذارین و اینکه برای خرید کلی تمامی دستگاه هایی که برای که یک باشگاه بدنسازی نیاز است مزایایی ویژه ای هم قرار دادین یا نه.
  با تشکر از خدمات خوبتون حسن پور
  friend_me1994@yahooooooo

  1. لیست قیمت به همراه تصاویر دستگاه های بدنسازی تولید سال ۹۳ برایتان ایمیل شد

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

   1. ببخشید ولی شما جواب بنده رو ندادین اینکه تو خریدهای کلی دستگاه بدنسازی مزایایی هم گذاشتین من دنبال شرکت تولید کننده دستگاه های بدنسازی میگردم که هم از نظر کیفیت و از نظر قیمت خوب باشه

    1. سلام
     پاسخ شما از طریق تماس تلفنی که با شما داشتیم داده شده است .

     با تشکر از شما
     گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 158. سلام
  قیمت دستگاه های بدن سازی را برایم ارسال کنید . همراه با عکس دستگاه های بدن سازی با تشکر

  1. سلام و با تشکر از حسن نظرتون
   مواردی رو که در مورد دستگاه های بدن سازی خواسته بودید برایتان ایمیل شد . لطفا میل باکس خود را چک نمایید و نظر خود را برایمان ارسال کنید

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 159. باسلام
  اگر واستون مقدوره لیست قیمت دستگاهای بدنسازی مبارز را واسم میل کنید
  با تشکر

  1. سلام
   لیست قیمت دستگاه های بدنسازی مبارز رو که نداریم ولی لیست دستگاه های تولیدی خودمون به همراه تصاویر تولیدی سال ۹۳ رو براتون ایمیل کردم

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 160. لیست قیمت کلی دستگاه های بدنسازی رو به ایمیلم ارسال کنید . من دستگاه ها رو برا شیراز میخوام اگه شما ارزونتر میدید از شما بگیرم .به ایمیلم ارسال کنید متشکرم

  1. برایتان ایمیل شد

   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 161. قیمت کل دستگاه های بدنسازی چقدر میشه . اخه من برا شیراز میخوام اگه شما ارزونتر میدید از شما بگیرم.

  1. سلام
   پاسخ شما برای دستگاه بدنسازی در شیراز برایتان ارسال گردید

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 162. سلام، لطفاً لیست قیمت دستگاه های بدنسازی رو برام ایمیل نمایید. با تشکر

 163. سلام
  لیست قیمت دستگاه های بدنسازی رو بفرستید
  دستگاه بدنسازی برای تاسیس باشگاه در کرج می خوام

  با تشکر

 164. سلام

  جهت تجهیز سالن ورزشی بدنسازی به تعدادی وسایل بدنسازی نیاز است . لطفا قیمت و شرایط کاری را برایمان ارسال نمایید

  با تشکر

  1. سلام و با تشکر از حسن انتخابتان

   آنچه را که خواسته بودید برایتان ارسال کردیم

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 165. سلام
  برای خرید دستگاههای بدنسازی این کامنت رو گذاشتم . لطفا قیمت دستگاههای بدن سازی رو بزارید . با تشکر

 166. سلام
  برای خرید دستگاه های بدنسازی نیاز به کشاوره دارم لطفا کمک کنید

  با تشکر

  1. سلام
   پاسخ برای خرید دستگاه های بدنسازی برایتان ارسال شد

   با تشکر
   جهان اسپرت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 167. قیمت دستگاه های بدنسازی را برایم ارسال کنید

  با تشکر

  1. سلام
   قیمت دستگاه های بدنسازی ارسال شد

   با تشکر

   1. لیست قیمت های دستگاه بدنسازی را اعلام نمایید
    باتشکر

    1. سلام
     لیست قیمت دستگاه های بدنسازی برایتان ایمیل شد

     با تشکر
     گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

     1. سلام
      لیت کامل دستگاه های بدنسازی باشگاهی به همراه قیمت و شرایط فروش دستگاه ها را برایم ارسال کنید
      برای خرید دستگاه های بدنسازی باید چه کار کنم .
      نمایندگی دستگاه بدنسازی در شهر های مختلف دارید یا نه ؟

     2. سلام

      پاسخ شما برای خرید دستگاه های بدنسازی باشگاهی برایتان ارسال گردید .
      لطفا ایمیل خود را چک کنید

      با تشکر
      گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 168. قیمت دستگاه بدنسازی را در سایت قرار دهید

  1. قیمت دستگاه بدنسازی برایتان ایمیل شد

   با تشکر

 169. سلام
  پس قیمت دستگاه های بدنسازی چند کاره را برایم ایمیل کنین . ممنون

  1. سلام
   توضیحات برای شما ارسال شد

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 170. سلام خسته نباشید
  من دستگاه های (ساق پا نشسته.هاگ پا ماشین.مسگری.خرک لاری. دستگاه جلو بازو لاری. سر شانه وزن آزاد) میخواستم لطفا قیمت نهایی تک تک این دستگاه هارو برام ایمیل کنید.ممنون۰۹۱۸۳۷۲۸۸۱۴


 171. وسایل بدنسازی خانگی

 172. دستگاه های بدنسازی به همراه نام

 173. دستگاه های بدنسازی شکم

 174. فروشگاه اینترنتی دستگاه های ورزشی

 175. خرید دستگاه های بدنسازی

 176. خرید پستی وسایل بدنسازی

 177. تجهیزات ورزشی بدنسازی

 178. قیمت دستگاه مسگری

 179. قیمت وسایل بدنسازی باشگاهی کراس اور

 180. خرید وسایل بدنسازی خانگی

 181. فروشگاههای لوازم پرورش اندام

 182. خرید و فروش لوازم پرورش اندام

 183. فروش میز شکم

 184. فروش میز بدنسازی

 185. تصاویر معرفی دستگاههای بدنسازی

 186. میز بدنسازی چند کاره

 187. فروشگاه آنلاین وسایل بدنسازی میز بدنسازی پرس سینه

 188. عکسهای وسایل بدن سازی

 189. انواع دستگاههای باشگاهای بدنسازی

 190. خرید اینترنتی دستگاه بدنسازی جند کاره

 191. خرید پستی دستگاه بدنسازی

 192. خرید دستگاههای بدنسازی باشگاهی

 193. لیست وتصویر دستگاههای بدنسازی

 194. نام دستگاه های بدنسازی همراه با تصویر

 195. وزنه های بدنسازی خانگی

 196. لوازم بدنسازی خانگی

 197. خرید دستگاه بدنسازی خانگی

 198. میز پرس سینه چند کاره خانگی

 199. وسیله بدنسازی خانگی

 200. قیمت دستگاهای بدنسازی باشگاهی شکم

 201. میز بدنسازی

 202. خرید پستی میز بدنسازی ۱۳۹۲

 203. دستگاه پرس پا

 204. دستگاه بدنسازی حرفه ای

 205. قیمت دستگاه ورزشی بدنسازی چندکاره خانگی

 206. فروش آنلاین وسایل بدنسازی

 207. دستگاه های بدنسازی

 208. وسایل بدنسازی

 209. دستگاه بدنسازی

 210. میزبدن سازی خانکی چندکاره

 211. میز هالتر چند کاره همراه با عکس

 212. میز بدنسازی خانگی

 213. لیست دستگاه های بدنسازی همراه با عکس

 214. عکس از دستگاه بدنسازی اسمیت

 215. دستگاه بدنسازی المپیک

 216. قیمت وسایل بدنسازی باشگاهی
 • سلام
  لیست قیمت دستگاه های بدنسازی تغییر کرده است به همین دلیل از متن حذف گردیده است

  لطفا برای اطلاع از قیمت های جدید تماس بگیرید
  ۰۹۱۵۵۱۳۶۵۵۷

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

  دستگاه بدنسازی جهان اسپورت ، تولید کننده و فروشنده انواع دستگاههای بدنسازی © 2014 Frontier Theme