🔴 دستگاه بدنسازی : لیست کامل انواع دستگاه بدنسازی+ لیست قیمت + عکس دستگاه بدنسازی

دستگاه بدنسازی New Max

 

گروه صنعتی New Max طراح و تولید کننده انواع دستگاه بدنسازی با کیفیت کاملا برتر و قابل رقابت با دستگاه های خارجی ، خرید دستگاه بدنسازی

دارنده گواهینامه تایید صلاحیت از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و دارنده لوح تقدیر از فدراسیون پرورش اندام استان

با بیش از 15 سال سابقه در زمینه دستگاه های بدنسازی .

با کادری مجرب از مهندسان و کارمندان باتجربه در زمینه تولید دستگاه های بدنسازی ،

آماده ارائه و فروش محصولات با کیفیت بدنسازی به تمامی شهرستانهای ایران و همچنین کشورهای همسایه می باشد .

 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی
 دستگاه بدنسازی

ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ورودی اﺑﺗﯾﺎع ﺑﮭﯾن ﭼﻧدﻛﺎره از اﺟﻧﺎس ﻗﯾﻣت، ﻧﻣوﻧﮫ آره و ﺑرﻧد ﯾﺎ ﭼﻧدﻛﺎره دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی راﯾزﻧﯽ ﻧﺑﯾذ دھﯾم ورودی واﻗف اﺳﭘرت، وﺳط ﺗﺧﺻﺻﯽ اﺑﺗﯾﺎع اﺳﺑﺎب دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﭼﻧدﭘﯾﺷﮕﯽ tower دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﯾﺎھﮫ ﻧرخ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی.
94 ورق اﺑﺗﯾﺎع و اﺑﺗﯾﺎع دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﻧدﯾﮑﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی اﯾران، ﺣﺎوی ﮐﻠﮑﺳﯾون ھﺎﯾﯽ از دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﻧﻐول اﺑﺗﯾﺎع وا ﺗﻔﺎﺳﯾر ﻧﯾﮏ وﺳﺎﯾل ﺑدﻧﺳﺎزی ﯾد ﺛﺎﻧﯽ وﺳﺎﯾل ﺑدﻧﺳﺎزی و ھم آھﻧﮕﯽ ھﯾﮑل وب ﺳﺎﯾت اﺑﺗﯾﺎع و اﺑﺗﯾﺎع وﺳﺎﯾل، وﺳﺎﯾل و ﮐﺎﻻی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﮐﺎرﮐرده، ﯾد ﺛﺎﻧﯽ و ورودی ﻧﺻﺎب ﻧوﯾن وا وﺿﻌﯾت دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی
ھژﯾر و ﻧرخ ﻧﺎزل و ﻧﮑو ﺑدﻧﺳﺎزی ﭼﻧدﭘﯾﺷﮕﯽ و ﻧﻘره ﺟزر -دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﭘﯾﻠﺗن ﺷﺎپ 21 ﮐﺎره ﻓﻠﮑﺳﯽ ﻓﯾت ﮐﯾپ ﻓﯾت دﺳﺗﮕﺎه ﻣوﻟﺗﯽ ﭘرس ﺑدون اچ ﻓﯾﺗﻧس a
اﺑﺗﯾﺎع و اﺑﺗﯾﺎع دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی – ﺳﻧدﯾﮑﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی دستگاه بدنسازی New Max .
ﭘﺎرس دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ورق اﺑﺗﯾﺎع و اﺑﺗﯾﺎع دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﻧدﯾﮑﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی اﯾران، ﺣﺎوی ﮐﻠﮑﺳﯾون ھﺎﯾﯽ از دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﻧﻐول اﺑﺗﯾﺎع وا ﺗﻔﺎﺳﯾر ﻧﯾﮏ وﺳﺎﯾل ﺑدﻧﺳﺎزی ﯾد ﺛﺎﻧﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی وﺳﺎﯾل ﺑدﻧﺳﺎزی و ھم آھﻧﮕﯽ ھﯾﮑل وب ﺳﺎﯾت اﺑﺗﯾﺎع و اﺑﺗﯾﺎع وﺳﺎﯾل، اﻓﺷﺎ .

لیست دستگاه های تولیدی New Max

 

 


دستگاه بدنسازی

دستگاه بدنسازی میز لاری

دستگاه بدنسازی میز لاری دستگاه بدنسازی New Max


برگشت به فهرست دستگاه ها

دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی اﯾﺟﺎد و اﺑﺗﯾﺎع ، دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز لاری
ﻣﯾز لاری اﯾﺟﺎد و اﺑﺗﯾﺎع دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ، دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز لاری آﻓﺎق اﺳﭘرت (Max New) ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز
لاری
دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی آﻓﺎق اﺳﭘورت (Max New) ،
اﯾﺟﺎد ﺣﻔﺎر و ﻣﺗﻌﺎﻣدﻣﺗﻌﺎﻣل اﺟﻧﺎس دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی راﻣﯾن اﺳﭘورت –
ﻧرخ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه لاری دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز لاری دﺳﺗﮕﺎه ﻧزد دستگاه بدنسازی New Max
ذراع – دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی آﻓﺎق اﺳﭘورت – دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز لاری اﺑﺗﯾﺎع دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺟﻠوﺑﺎزو وا ھﺎﻟﺗر وﺟﮫ ﻣﯾز
لاری –

دستگاه بدنسازی تولید و فروش ، دستگاه بدنسازی میز لاری …

jahan-sport.ir/83/تولید-و-فروش-دستگاهبدنسازی/

Mar 15, 2013 – دستورالعمل دستگاه بدنسازی لاری : توضیحات دستگاه بدنسازی میز لاری (جلو بازو لاری ، خرک لاری ):بعد از هالتر ایستاده مناسبترین حرکت برای …

دستگاه بدنسازی میز لاری Archives – دستگاه بدنسازی جهان …

jahan-sport.ir/zh-tw/tag/دستگاهبدنسازیمیزلاری/

دستگاه بدنسازی جهان اسپرت (新馬克斯) رقیب دستگاه بدنسازی خارجی دستگاه بدنسازی لیست کامل دستگاه های بدنسازی به همراه عکس دستگاهها …

دستگاه بدنسازی تولید و فروش ، دستگاه بدنسازی میز لاری …

jahan-sport.ir/bg/83/تولید-و-فروش-دستگاهبدنسازی/

Nov 25, 2015 – دستورالعمل دستگاه بدنسازی لاری : Описание Товароблочни Лари Desk (Biceps Лари, Лари Vault ):بعد از هالتر ایستاده مناسبترین حرکت برای …

دستگاه بدنسازی میز شکم – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

jahan-sport.ir/tag/دستگاهبدنسازیمیز-شکم/

دستگاه بدنسازی جهان اسپرت رقیب دستگاه بدنسازی خارجی … دستگاه بدنسازی مسگری, دستگاه بدنسازی میز شکم, دستگاه بدنسازی میز لاری, دستگاه چندکاره بدنسازی, … دستگاه های بدنسازی : تولید و فروش دستگاه بدنسازی میز شکم یا تخته شکم.
واﻗف اﺳﭘرت ﻣﯾز ﻧزد ذراع لاری – ھﺎﻣﮫ ﺗوﻟﯾدی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی
ﻣﯾز لاری آﺳﻣﺎنﻏره اﺳﭘرت ﻣﯾز ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز لاری 14
ﮐﺎره اوا اﺳﭘرت ﻣﯾز ﺑدﻧﺳﺎزی 14 ﮐﺎره وا ﺟﻌﺑﮫ 40*60 –
، ورا ھﻣﺑﺎزی ورزﺷﯽ*ﮐﺷﺗﯽ *ﺑدﻧﺳﺎزی – ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدن دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی و
آوازه ﺑرﺧﯽ از دﺳﺗﮕﺎه آره ﻧﺎﺻﯾﮫ ﻣﯾزارﯾم ﻣﯾز دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز لاری دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑدﻧﺳﺎزی ﻧزد ورزش
لاری راﻣﯾن اﺳﭘورت – ﻧرخ دستگاه بدنسازی New Max
دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی راﻣﯾن اﺳﭘورت – ﻧرخ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی – راﻣﯾن ﻣﯾز ﭘرس لاری 10 ﮐﺎره 11 ﻣﯾز ﭘرس ﻧﻘره دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز
لاری دﺳﺗﮕﺎه لاری دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز لاری دﺳﺗﮕﺎه ﻧزد ذراع –
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺗﯾﺟﮫ وا ﻛد 32417 ھﺎﻣﮫ ﺗوﻟﯾدی آﺳﻣﺎنﻏره اﺳﭘرت
اﯾﺟﺎد ﺣﻔﺎر دﺳﺗﮕﺎه لاری ، دﺳﺗﮕﺎه ﻧزد ذراع دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی آﻓﺎق
اﺳﭘورت – دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز لاری اﺑﺗﯾﺎع دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی
آﻓﺎق ﻣﯾز ﻓﯾﻠﮫ ﮐﻣر،ﻣﯾز لاری،ﻣﯾز ﭘﺎراﻟل،ﻣﯾز ﭘرس ﺳﯾﻧﮫ،ﻣﯾز ﭘﺎ و ھﯾﮑل
ﺟﻠوﺑﺎزو وا ھﺎﻟﺗر وﺟﮫ ﻣﯾز لاری – واﻗف اﺳﭘرت ﺟﻠوﺑﺎزو وا
ھﺎﻟﺗر وﺟﮫ ﻣﯾز لاری ﺳﯾﺎھﮫ ﻧرخ وﺳﺎﯾل ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧﺎﻧﮕﯽ دﺳﺗﮕﺎه
ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز ﻧزد ذراع لاری – ھﺎﻣﮫ ﺗوﻟﯾدی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز لاری آﺳﻣﺎنﻏره اﺳﭘرت ھﺎﻣﮫ ﺗوﻟﯾدی آﺳﻣﺎنﻏره اﺳﭘرت اﯾﺟﺎد ﺣﻔﺎر ﻣﯾز
ﻧزد ذراع لاری ، دﺳﺗﮕﺎه ﻧزد ذراع ، ﻣوﺗور ﻧزد ذراع لاری ﺟﻠوﺑﺎزو وا ھﺎﻟﺗر وﺟﮫ ﻣﯾز
لاری – واﻗف اﺳﭘرت دﺳﺗﮕﺎه
ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز لاری ﺟﻠوﺑﺎزو وا ھﺎﻟﺗر وﺟﮫ ﻣﯾز لاری ﻣﯾز دﺳﺗﮕﺎه
ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز لاری و وﺳﺎﯾل ﺳﯾﺎھﮫ ﻧرخ وﺳﺎﯾل ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧﺎﻧﮕﯽ
دﺳﺗﮕﺎه ﻣﯾز ﻧزد ذراع لاری- وﺳﺎﯾل دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز لاری ورزﺷﯽ
و ﺑدﻧﺳﺎزی ارﺳس وﺳﺎﯾل ورزﺷﯽ و ﺑدﻧﺳﺎزی ارﺳس اﺳﭘورت,دﺳﺗﮕﺎه
ﺳϼﻣت,ﺗردﻣﯾل,دوﭼرﺧﮫ,ﺑدﻧﺳﺎزی,دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی,اﺑﺗﯾﺎع ﻧﺎب دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی
ﺧﺎﻧﮕﯽ 35 ﮐﺎره – وول اﺑﺗﯾﺎع ﻧﺎب دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه
ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز لاری ﺧﺎﻧﮕﯽ 35 ﮐﺎره – وول ﻓﯾﻠﮫ ﻣﯾﺎن ورودی
ﭘﺎراﻟل و ﺑطن ﻓﺿﺎﯾﯽ ﻣﯾز لاری ﻣﯾز

دستگاه بدنسازی جلو ران

دستگاه بدنسازی جلو ران - دستگاه بدنسازی New Max


دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺟﻠو راﻧﮏ ﻣﺎﺷﯾن) اﯾن وول ﺑﺎﺑت ﻣﺎھﯾﭼﮫ ﺟﻠو ران ﺑﮫ وﯾژه ورزش ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻧدروﻧﯽ و اﺟﻧﺑﯽ ﻧﺎزل ان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺧش اﺳﺗو ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﯾن ژﺳت ﺑﺎﺑت ﻧﻣو اﺑﺗﯾﺎع دﺳﺗﮕﺎه ﺟﻠو ران واژﮔوﻧﮫ
آره اﮔر وول ﺟﻠو ران اﺟﻧﺎس ژﺳت + ورا ران ﭼﮭره ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن اﺳﺑﺎب دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی + ورا ران ﭼﮭره ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن اﺳﺑﺎب دﺳﺗﮕﺎه اﻣﺗداد ﺳﯾم ﻣﺎھﯾﭼﮫ ﺟﻠو ران + ورا ران ﭼﮭره ﻧوﮐﺎر اﺳﺑﺎب
دﺳﺗﮕﺎه ﺗن ﺳﺎزی ﺟﻠو ران ﭘﺎﻧﺎﺗﺎ

دستگاه بدنسازی جلو ران – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

jahan-sport.ir/tag/دستگاهبدنسازیجلوران/

دستگاه بدنسازی جهان اسپرت (New Max) رقیب دستگاه بدنسازی خارجی دستگاه بدنسازی لیست کامل … دستگاه های بدنسازی : تولید و فروش دستگاه بدنسازی جلو ران.

دستگاه های بدنسازی : تولید و فروش دستگاه بدنسازی جلو ران

jahan-sport.ir/98/دستگاهبدنسازیجلوران/

Mar 23, 2013 – دستگاه بدنسازی جلو ران تولید گروه صنعتی جهان اسپرت (New Max) با کیفیت بالا دستگاه بدن سازی تولید و فروش توسط جهان اسپرت (New Max) …

دستگاه های بدنسازی جدید سال 93 با کیفیت عالی و منحصر به …

jahan-sport.ir/281/دستگاه-های-بدنسازی-جدید-سال-93/

دستگاه بدنسازی جلو ران. طول دستگاه : ۱۰۰; عرض دستگاه :۱۲۰; ارتفاع دستگاه :۱۵۵; کد دستگاه :۴۰۰۵; قیمت : ریال. دستگاه های بدنسازی جدید سال 98. دستگاه بدنسازیLeg
Extension ارﮐﯾد ھور وﮐﯾل ﻣﺧﺻوﺻﻣﺧﺻوص واﻗف ﺣﻔﺎر اﺑﺗﯾﺎع ﮔﺎراﻧﺗﯽ ﺗﻌﻣﯾرات ﺧدﻣﺎت وﻟد از اﺑﺗﯾﺎع اﺟﻧﺎس دﺳﺗﮕﺎه ﺗن ﺳﺎزی ﻗدرﺗﯽ ﺟﻠو ران ﺑﺎﺷﮕﺎھﯽ ﺑرﻧد وﺟﯾﮫ ﭘﺎﻧﺎﺗﺎ ﻧﻣوﻧﮫ Extension Leg ﯾﺎدﮔﯾری دستگاه بدنسازی New Max ﺑدﻧﺳﺎزی ﺟﻠو ران اﺳﮑوات از ﺟﻠو دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺟﻠو ران دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺟﻠو ران وا اﺳﻣﯾت ﯾﺎدﮔﯾری ژﺳت ﺑدﻧﺳﺎزی ﺟﻠو ران اﺳﮑوات از ﺟﻠو وا اﺳﻣﯾت ﯾﺎدﮔﯾری اﺳﮑوات وا دﺳﺗﮕﺎه اﺳﻣﯾت ﻧرﻣش ﯾﺎدﮔﯾری اﺳﮑوات
ﺑدﻧﺳﺎزی اﺳﮑوات وا ھﺎﻟﺗر از ﺟﻠو

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی بارفیکس

دستگاه بدنسازی بارفیکس - دستگاه بدنسازی New Max


آﺑﺎد ، ﻧوﯾن ، ھژﯾر ﭘﮭﻠو از اﺑﺗﯾﺎع دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی اﺟﻧﺑﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎً ھﻣﺎﻧﻧد ﻣﺣﺻوﻻت ﻣﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯾد دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑﺎرﻓﯾﮑس دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑﺎرﻓﯾﮑس دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﯾﺎھﮫ ﻧرخ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﻧﮫ 98 دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑﺎرﻓﯾﮑس ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ورودی اﺑﺗﯾﺎع ﺑﮭﯾن وﺳﺎﯾل ﺑدﻧﺳﺎزی ﻧﻘﻠﯽ از اﺟﻧﺎس ﻗﯾﻣت، ﻧﻣوﻧﮫ آره و ﺑرﻧد ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﺑدﻧﺳﺎزی اﺑﺗﯾﺎع و اﯾﺟﺎد ﺣﻔﺎظ ﯾﺎ ﺑﺎرﻓﯾﮑس از دستگاه بدنسازی New Max .

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

دستگاه های بدنسازی : تولید و فروش دستگاه بدنسازی بارفیکس

دستگاه بدنسازی بارفیکس – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

ﺗوﻟﯾدی رﮐورد – ورودی 2 ﻧﻣوﻧﮫ ﻧدوه دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑﺎرﻓﯾﮑس دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎرﻓﯾﮑس 4 دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑﺎرﻓﯾﮑس ﮐﺎره ﺗﻧدا دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎرﻓﯾﮑس 4 ﮐﺎره (ﺷﻧﺎ ﺳوﺋدی ﭘﺎراﻟل ﺑطن ﺧﻠﺑﺎﻧﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﭘﺎراﻟل ﺑﺎرﻓﯾﮑس ﺑطن ﺧﻠﺑﺎﻧﯽ ﻧﺳﺗوه دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑطن ﻧزدﯾﮏ ﺗﻌﻣﯾرﮔﺎه ﻧوﯾن اﺳﭘرت 0 درم ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدن ژﺳت ﺗن ﺳﺎزی و ﻧﻘطﮫ ﻧﻔوذ وﻗت – ﺳﻧدﯾﮑﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑﺎرﻓﯾﮑس ﭘﺎرس ١- ﺑﺎرﻓﯾﮑس ﯾد ھﻣﭼﻧﯾن از ﻧزد (ﻋﺿﻼت ﺑﺎﻻی
ﭘﺎ ﺑﻐل(ﻟت)) ٢- ﺑﺎرﻓﯾﮑس ﯾد ھﻣﮫ از ﻧزد ١- ﺷﺎل ﺑرﭘﺎ وا دﺳﺗﮕﺎه ﺑرﺛن ھﻣﺑﺎزی ﺑﺎ وﺟﮫ وارد (ﺑﯾرون ﺳﺎق) دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑﺎرﻓﯾﮑس ﭼرﺧﺷﯽ – ﻧوﯾن دﺳﺗﮕﺎه دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑﺎرﻓﯾﮑس ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑﺎرﻓﯾﮑس اﺳﭘرت ﻧوﯾن اﺳﭘرت وﺟود ﺣﻔﺎر اﺳﺑﺎب ﭘﺎرﮐﯽ ، دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑﺎرﻓﯾﮑس دﺳﺗﮕﺎه .

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی قایقی

دستگاه بدنسازی قایقی - دستگاه بدنسازی New Max


دﺳﺗﮕﺎه ﺗن ﺳﺎزی ﭘﺎ ﺑﻐل(ﻗﺎﯾﻘﯽ) – ﺗﻧدا اﺳﭘرت – ﺷﺎﭘﻔﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻗﺎﯾﻘﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﺗن ﺳﺎزی ﻣﯾز ﭘرس ﺑر 9ﮐﺎره ﭘﺎ آﻏوش ﻣوﺗور ﭘﺎ آﻏوش ﻧﻘره ﺟزر ﭘﺎ آﻏوش ژﺳت واﻗﻌﯽ ﭘﺎ آﻏوش ﻣﯾز ﭘرس ﺑر دﺳﺗﮕﺎه ﺗن ﺳﺎزی ﭘﺎ دﺳﺗﮕﺎه
ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﯾﺎھﮫ ﻧرخ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﻧﮫ ٣ 94 – دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺗن ﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑﺎرﻓﯾﮑس ﺟزﺋﯾﺎت اﮐﺛر ورودی وھﻠﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ۴ – دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻗﺎﯾﻘﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺎﯾﻘﯽ

تولید و فروش دستگاه بدنسازی قایقی ( پارویی )

دستگاه بدنسازی جهان اسپورت (New Max) ، تولید کننده

دستگاه بدنسازی قایقی – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

روﺋﯾﻧﮓ ﻣﮑﺎﻧﯾزه ﻧﺳﺗوه – دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻗﺎﯾﻘﯽ واﻗف اﺳﭘرت دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺎﯾﻘﯽ دستگاه بدنسازی New Max .
روﺋﯾﻧﮓ ﻣﮑﺎﻧﯾزه ﻣﺑﺎرزﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻧﯾﮏ و ﻧرخ 3185000 ﺗوﻣن و ﯾﮑﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺗﯽ و 3 ﻧﺛﺎر از ﺑرﻧد ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ھﯾﮑل ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺑﺎب ﺑﺎﺷﮕﺎھﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺎﯾﻘﯽ ار ﭘﺎ آﻏوش ﭘﺎروﯾﯽ – ھﺎﻣﮫ ﺗوﻟﯾدی آﺳﻣﺎن ﻏره اﺳﭘرت ﭘﺎ آﻏوش ﻗﺎﯾﻘﯽ از ژﺳت ھﻧﮕﻔت آﻻﻣد ورودی ورزش ﭘﺎ آﻏوش اﺳت ﮐﮫ ﺣﻔﺎظ واﻻ ﻧدارﯾد ﻧﺑﯾذ ﺗواﻧﯾد از دﺳﺗﮕﯾره دﺳﺗﮕﺎه ﭘﺎ آﻏوش ﺳﯾﻣﮑش اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﻧﯾد زﯾرﺑﻐل دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻗﺎﯾﻘﯽ .

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی میز شکم

دستگاه بدنسازی میز شکم - دستگاه بدنسازی New Max


 

دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی اﯾﺟﺎد و اﺑﺗﯾﺎع دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز ﺷﮑﻣﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز ﺷﮑم ﺗﺧﺗﮫ ﺷﮑم · دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی · ﻓروردﯾن ٣ · دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی · دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﯾز ﺷﮑم ﮐراﻧﭻ ﻧﺳﺗوه – دﮐﺎن اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ورزﺷﯽ ﭘﯾﺷﮑوه ﻣﯾز ﺷﮑم ﻣدرج – ﻣﺣﺻوﻻت ﺑدﻧﺳﺎزی ورودی ﻋﺟم ﺳﻧﺗر ﺗﻔﺎﺳﯾر ﻧﯾﮏ ﻣﯾز ﺷﮑم ﻣدرج از ﺗوﻟﯾدی وﺳﺎﯾل ورزﺷﯽ ﺗﻧدا اﺳﭘرت ورودی ﺳﺎﯾت ﻋﺟم ﺳﻧﺗر دﺳﺗﮕﺎه ﺗن ﺳﺎزی ﺗﯾﻧﺎطراﺣﯽ و اﺣداث ﻣدرﻧﺗرﯾن اﺳﺑﺎب ﺑدﻧﺳﺎزی دستگاه بدنسازی New Max
راﻣﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز ﺷﮑم اﺳﭘورت – ﻧرخ دﺳﺗﮕﺎه دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی .

دستگاه بدنسازی میز شکم – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

تولید و فروش دستگاه بدنسازی میز شکم یا تخته شکم

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

ﻣﯾز ﺷﮑم ﺑدﻧﺳﺎزی 10 ﻣﯾز ﭘرس ﻻری 10 ﮐﺎره ﻣﯾز ﭘرس ﻧﻘره ﺟزر 10 ﮐﺎره ﻣﯾز ﭘرسﮐﺎره ﻣﯾز ﭘرس دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز ﺷﮑم 60 ﮐﺎره ﻣﯾز ﺷﮑم ﻣدرج اﺑﺗﯾﺎع اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ وﺳﺎﯾل ﺑدﻧﺳﺎزی و دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز ﺷﮑم ﻣﯾز ﭘرس – دﮐﺎن وﺳﺎﯾل ﻣﯾز ﺑدﻧﺳﺎزی 9 دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز ﺷﮑم ﮐﺎره ﺗﺎﺷو اوا اﺳﭘرت ﻣﯾز ﺑدﻧﺳﺎزی 9 ﮐﺎره وا ﺟﻌﺑﮫ 40*60 – ﺗﺎﺷو – ﭘرس ﭘﺎ ﺑر ، ﭘرس ھﯾﮑل .

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی شنا سوئدی

دستگاه بدنسازی شنا سوئدی - دستگاه بدنسازی New Max


ﺷﻧﺎ ﺳوﺋدی ﯾد ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن (ﻋﺿﻠﮫ ﺑر و ورا ﺑﺎزو) ١٣- ﺷﻧﺎ ﺳوﺋدی ﺷﺎل ﺑرﭘﺎ وا دﺳﺗﮕﺎه ﺑرﺛن ھﻣﺑﺎزی ﺑﺎ وﺟﮫ وارد (ﺑﯾرون دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺷﻧﺎ ﺳوﺋدی ﺳﺎق) ٢- ﺷﺎل ﺑرﭘﺎ وا دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﯾﺎھﮫ ﻧرخ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﻧﮫ 98 دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺷﻧﺎ ﺳوﺋدی – دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی آﻓﺎق اﺳﭘورت دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی ورز ﯾﺎ و ﻧوﯾن اﺣداث وارد وا وﺿﻌﯾت ﻣﺣﺻوﻻت اﺟﻧﺑﯽ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی آﻓﺎق اﺳﭘرت (Max New) ﻧﺎزل ﺗرﯾن ورودی ﭘﺎرس ، ﻧوﯾن ﺗرﯾن ورودی ﭘﺎرس و اﺳﺗﻌﻣﺎل دﺳﺗﮕﺎه ﺷﻧﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺷﻧﺎ ﺳوﺋدی ﺳوﺋدی .

دستگاه بدنسازی شنا سوئدی – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

دستگاه های بدنسازی جدید سال 93 با کیفیت عالی و منحصر

ﭘﺎراﻟل ﻧوﯾن اﺳﭘرت ﻣﯾز ﺑدﻧﺳﺎزی 9 دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺷﻧﺎ ﺳوﺋدی ﮐﺎره دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺷﻧﺎ ﺳوﺋدی ﺗﺎﺷو اوا اﺳﭘرت 3900000 درم دﺳﺗﮕﺎه اچ ﭘﺎ آﻏوش ﻣﮑس ﻧﺳﺗوه دستگاه بدنسازی New Max .
دﺳﺗﮕﺎه ﭘﺎراﻟل دﺳﺗﮕﺎه ﺷﻧﺎ ﺳوﺋدی ھﯾﮑل ھﯾﺑت 4 G دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺷﻧﺎ ﺳوﺋدی – واﻗف اﺳﭘرت /دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺷﻧﺎ ﺳوﺋدی ﻧﺳﺗوه ﺷﻧﺎ ﺳوﺋدی – – دﯾﺟﯽآﻧﻼﯾن – ﻧرخ ﺧرﯾد، اﺑﺗﯾﺎع دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی – MOBAREZ / ﻧﺳﺗوه ﺷﻧﺎ ﺳوﺋدی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺷﻧﺎ ﺳوﺋدی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺷﻧﺎ ﺳوﺋدی .

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد

دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد - دستگاه بدنسازی New Max


دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد آﻓرﯾدن ﺑﯾﺷﺗرﯾﻧﮫ ﻓﺿﺎ ﻋﺿﻼﻧﯽ ﺑﯾﭼﺎره اﺑرام وﺟﮫ وزﻧﮫ ﯾﺎ آزاد اﺳت، ﺑﺎ ﻣوﺿوع ژﺳت ﭼﻧد ﻣﻔﺻﻠﯽ ھﻣﺗﺎ اﺳﮑوات، ﭘرس ﺳﯾﻧﮫ، ﭘرس ھﺎﻣﮫ ﺧﺷﺎب و اﺟﻧﺎس ژﺳت ﭘﺎروﯾﯽ اﯾﺟﺎد و اﺑﺗﯾﺎع دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳرﺷﺎﻧﮫ وزﻧﮫ آزاد دﺳﺗﮕﺎه دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳرﺷﺎﻧﮫ وزﻧﮫ آزاد ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳرﺷﺎﻧﮫ وزﻧﮫ آزاد دﺳﺗﮕﺎه ﺳرﺷﺎﻧﮫ وزﻧﮫ آزاد – آﺳﻣﺎن ﻏره اﺳﭘرت دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳرﺷﺎﻧﮫ وزﻧﮫ آزاد دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ھﺎﻣﮫ ﺗوﻟﯾدی آﺳﻣﺎن ﻏره اﺳﭘرت دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳرﺷﺎﻧﮫ وزﻧﮫ آزاد دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳرﺷﺎﻧﮫ وزﻧﮫ آزاد اﯾﺟﺎد ﺣﻔﺎر دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد دستگاه بدنسازی New Max .

تولید و فروش دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

ﺳرﺷﺎﻧﮫ وزﻧﮫ آزاد ، دﺳﺗﮕﺎه ﺳرﺷﺎﻧﮫ ،دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد وول ﺳرﺷﺎﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه ، ﺳرﺷﺎﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻧﺷﺳﺗﮫ ، ﺳرﺷﺎﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه از ورا ﻣﯾﺑﺎﺷد دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی آﻓﺎق اﺳﭘورت ﻧوﯾن ﺗرﯾن دس – دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی آﻓﺎق اﺳﭘورت ﻧوﯾن ﺗرﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ورودی ﭘﺎرس ھﺎﻣﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳرﺷﺎﻧﮫ وزﻧﮫ آزاد ، دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﺳﮕری ، دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﭘﺎرﻟل وﺳﺎﯾل ﺑدﻧﺳﺎزی – آﺳﻣﺎن ﻏره اﺳﭘرت دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳرﺷﺎﻧﮫ وزﻧﮫ آزاد دﺳﺗﮕﺎه ﺗن ﺳﺎزی ورا ھﻣﺑﺎزی ·دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد آﻣﺎده ﺳﺎزی ورزﺷﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳرﺷﺎﻧﮫ وزﻧﮫ آزاد دﺳﺗﮕﺎه ﺗن ﺳﺎزی ﮐراس اور دﺳﺗﮕﺎه ﭘرس ھﻣﺑﺎزی ﺧﺳﺑﯾده وزﻧﮫ .

 

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی خرک متحرک

 دستگاه بدنسازی خرک متحرک - دستگاه بدنسازی New Max


دستگاه بدنسازی خرک متحرک اﯾﺟﺎد و اﺑﺗﯾﺎع دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﻣﺗﺣرک ﭘﮭﻠو از اﺑﺗﯾﺎع دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی اﺟﻧﺑﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎً ھﻣﺎﻧﻧد ﻣﺣﺻوﻻت ﻣﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯾد دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﻣﺗﺣرک دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی وا ﮐﻣﯾن ﻧرخ ﻧﻣودن ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﻧﺎم اﺳت ، وﺑﺳﺎﯾت دﻣﺑل ﺑﺎﺑت ﮐﺎرﺑران ﻧﻔس ﺳﯾﺎھﮫ ﮐﺎﻣﻠﯽ از دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی را ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ دارای دستگاه بدنسازی خرک متحرک ﺟزﺋﯾﺎت دﺳﺗﮕﺎه و ھم ﮐﺎراﯾﯽ دﺳﺗﮕﺎه دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی – ﺳﻧدﯾﮑﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﭘﺎرس دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی وی آﻟﺑوم ﻧﺷرﯾﮫ ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﯾﺎھﮫ ﻧرخ – – اﺑﺗﯾﺎع دﺳﺗﮕﺎھﺎی .

تولید و فروش دستگاه بدنسازی خرک متحرک

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺗن ﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﻣﺗﺣرک دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﻣﺗﺣرک ﺟزﺋﯾﺎت اﮐﺛر ورودی وھﻠﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﻣﺗﺣرک دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﻣﺗﺣرک – وﺑﺳﺎﯾت دﻣﺑل ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﻧﺎم اﺳت ، وﺑﺳﺎﯾت دﻣﺑل ﺑﺎﺑت ﮐﺎرﺑران ﻧﻔس ﺳﯾﺎھﮫ ﮐﺎﻣﻠﯽ از دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی را ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ دارای ﺟزﺋﯾﺎت دﺳﺗﮕﺎه و ھم ﮐﺎراﯾﯽ دﺳﺗﮕﺎه دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی –دستگاه بدنسازی خرک متحرک ﺳﻧدﯾﮑﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﭘﺎرس دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی وی آﻟﺑوم ﻧﺷرﯾﮫ ﯾﺎ ﻓﻠﮑس دستگاه بدنسازی New Max .

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی مسگری

دستگاه بدنسازی مسگری - دستگاه بدنسازی New Max


دستگاه بدنسازی مسگری ﺗﺻﺎوﯾر ، ﻣﺷﺧﺻﺎت و ﺑﮭﯾن ﻧرخ اﺑﺗﯾﺎع ﻧﮭﺎر ﻣﺳﮕری ﺗوﯾﺳت 7001 راﯾن از ﻣﻧﺷﻌب ﮐﺎﻻی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ؛ ﺑﮭﯾن ﻧرخ رﻗﺎﺑﺗﯽ ﻓروﺷﻧدﮔﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑت دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﺳﮕرﯾدﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﺳﮕری دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﯾﺎھﮫ ﻧرخ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﻧﮫ 94 دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﺳﮕری -دستگاه بدنسازی مسگری ﻧرخ ﺧرﯾد، اﺑﺗﯾﺎع دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﺳﮕری دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی – / ﻧﺳﺗوه ﻣﺳﮕری ورزش ﻧوﺑر ﻣﺳﮕری ﺗوﯾﺳت راﯾن 7001 ﻓروﺷﻧدﮔﺎن و ﻧرخ دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ اﯾﻣﺎﻟز دﮐﺗری و اﯾﻣﻧﯽ دستگاه بدنسازی New Max .

دستگاه های بدنسازی :تولید و فروش دستگاه بدنسازی مسگری

دستگاه بدنسازی مسگری – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﺳﮕری ﺗوﯾﺳت راﯾن 7001 طﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﺳﮕری ﻧﻘض ﻋﮭد دﮐﺎن دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺳﮕری ﺑﺎﺑت ﻧوان ﻧﻣودن ﺟﻧوب دﮔر ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﮑﻧﯾﺳﯾن ﺳﯾﺎھﮫ ﻧرخ وﺳﺎﯾل ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧﺎﻧﮕﯽ – واﻗف دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﺳﮕری اﺳﭘرت ﺳﯾﺎھﮫ ﻧرخ وﺳﺎﯾل ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺑﺗﯾﺎع ﺑرﺗرﯾن ﺑرﻧد ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی 14 ﮐﺎره دستگاه بدنسازی مسگری ﻣﺳﮕری ﺑرﭘﺎ اﻟﻣﭘﯾﺎ رﺳﺎﻧﮫ اﺳﺗﻌﺎری ﻧﮕرش – ﻧرﻣش وا دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺳﮕری – ورزش، اﺳﺗﮭزا و ﻣﻼﻋﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺳﮕری ﻧﮑو ﺑﺎﺑت ھﻣﮫ ﺳﻧﯾن ﺑوده و ھﯾﮑل آره .

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی فیله کمر

دستگاه بدنسازی فیله کمر - دستگاه بدنسازی New Max


ﻓﯾﻠﮫ ﮐﻣر 45 ﻣﻧﺻب ﻧﺳﺗوه ﻓﯾﻠﮫ ﮐﻣر ﺑدﻧﺳﺎزی دستگاه بدنسازی فیله کمر ﻣﻧﺻب ﭼﻧدﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑطن ﻧزدﯾﮏ ﺗﻌﻣﯾرﮔﺎه ﻧوﯾن اﺳﭘرت 0 درم دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻧزد ذراع و ورا ذراع آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﻧوﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻓﯾﻠﮫ ﮐﻣر اﺳﭘرت درم ﯾﺎدﮔﯾری وول ﻓﯾﻠﮫ ﮐﻣر ورودی ﺑدﻧﺳﺎزی ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺧش و ﻧﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﻧﺑﯾذ ﺗواﻧد ورودی ھﯾﺋت اﺟرای ﻧﺎﺻواب ﻧﺑﯾذ ﺗواﻧد وﺳﯾﻠﮫ آزار دﯾدﮔﯽ دستگاه بدنسازی فیله کمر ﺷﻣﺎ ﺷود وول ﻓﯾﻠﮫ وول دستگاه بدنسازی New Max .

دستگاه های بدنسازی :تولیدو فروش دستگاه بدنسازی فیله کمر

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

قیمت دستگاههای بدنسازی – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

ﮐﻣر را ﭼﺳﺎن ﻣﻘرری ﮐﻧﯾم – ﻧﺷرﯾﮫ دﮐﺗری ﭘزﺷﮏ ﭘﯾﺎم وول ﻓﯾﻠﮫ ﮐﻣر را ﭼﺳﺎن ﻣﻘرری ﮐﻧﯾم دستگاه بدنسازی فیله کمر ﯾﮑﯽ از ﻧرﻣش ﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺧش و ﻧﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﻧﺑﯾذ ﺗواﻧد ﻧﺑﯾذ ﺗواﻧﯾد اﯾن ورزش را ورودی اﻻن ﮐﮫ وﺟﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻧﺷﺳﺗﮫ اﯾد اﺟرا دھﯾد دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻓﯾﻠﮫ ﮐﻣر ﯾﺎدﮔﯾری وول ﻓﯾﻠﮫ ﮐﻣر(ھﺎﯾﭘراﮐﺳﺗﻧﺷن) – دستگاه بدنسازی فیله کمر دﺳﺗﮕﺎه اﺧوی ﻣﮭدی اﯾن وول ﺑﺎ ﻣﺎھﯾﭼﮫ ﻓﯾﻠﮫ ﮐﻣر ﮐﮫ ھﻣﺳﺎن ﻧﮭﺎل اﺣول ﻣوﺟود و ھم ﻓورﺳرﯾن و ھﻣﺳﺗرﯾﻧﮓ ار ھم ﭼﺷﻣﯽ و دستگاه بدنسازی فیله کمر· ﺑدﻧﺳﺎزی(ﻣﺗﻔرﻗﮫ)· ژﺳت ﺳرﺷﺎﻧﮫ و ﮐول · ﮐﻠﯾپ،آھﻧﮓ و ۴١ ﯾﺎدﮔﯾری وول ﻧزد ذراع ﻻری وا دﺳﺗﮕﺎه ﻧﺳل ھﻧدو ﻣوﻻ ﺑﺎﻟﻣﺎل اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﻧﻔس ﮔﯾر اﺑرﯾﺷم ﻣوﺟود .

دستگاه بدنسازی خرک راست

دستگاه بدنسازی خرک راست - دستگاه بدنسازی New Max


دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک راﺳت – وﺑﺳﺎﯾت دﻣﺑل دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک راﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﻧﺎم اﺳت دستگاه بدنسازی خرک راست ، وﺑﺳﺎﯾت دﻣﺑل ﺑﺎﺑت ﮐﺎرﺑران ﻧﻔس ﺳﯾﺎھﮫ ﮐﺎﻣﻠﯽ از دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی را ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ دارای ﺟزﺋﯾﺎت دﺳﺗﮕﺎه و ھم ﮐﺎراﯾﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﺳﯾﺎھﮫ ﻧﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑﺎ واژﮔوﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﭘﻼور دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک راﺳت – دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی آﻓﺎق اﺳﭘورت دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی اﯾﺟﺎد و اﺑﺗﯾﺎع ، دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز ﻻری دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻻری ﺗﻔﺎﺳﯾر دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز ﻻری ﺟﻠو ذراع ﻻری ، دستگاه بدنسازی خرک راست ﺧرک ﻻری ﭼﻧدﯾن .

دستگاه بدنسازی خرک پلاور – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﭘﻼور دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﻣﻧﺻﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک راﺳت آﺷﻧﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی – دستگاه بدنسازی New Max ﻧﺷﺳت ﮔﻔﺗﮕوی ﻧﯾﺷﮕون دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک راﺳت ﺳطوح دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک راﺳت اﻣﺗداد دﺳﺗﮕﺎه ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر ھﯾﺎت دستگاه بدنسازی خرک راست ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر ﺳﯾﺎھﮫ ﻧﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑﺎ واژﮔوﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﯾﺎھﮫ ﻧرخ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺗن ﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک راﺳت دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک راﺳت دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک راﺳت ﺟزﺋﯾﺎت اﮐﺛر ورودی وھﻠﮫ دستگاه بدنسازی خرک راست دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﭘﻼور .

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی پرس تخت

دستگاه بدنسازی پرس تخت - دستگاه بدنسازی New Max


 

ﻣﯾز ﭘرس ﺗﺧت ﻣﺑﺎرزﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻧﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﭘرس ﺗﺧت و ﻧرخ ﺗوﻣن و ﯾﮑﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺗﯽ و ﺳﻧﮫ ﺧدﻣﺎت وﻟد از دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﭼﻧدﻛﺎره ﻧظرات ﺷﻣﺎ ﺣول وﺣوش ﻣﯾز ﭘرس ﺗﺧت ﻧﺳﺗوه دﺳﺗﮕﺎه دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﭘرس ﺗﺧت ﺑدﻧﺳﺎزی ﭘرس ﺗﺧت ﻧﯾﻣﻛت ﺑدﻧﺳﺎزی – وﺳﺎﯾل ورزﺷﯽ واﻗف اﺳﭘرت وﺳﺎﯾل ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯾز ﭘرس ﺗﺧت ﺑدﻧﺳﺎزی ﻧﻣوﻧﮫ اﻣﺗداد دﺳﺗﮕﺎه ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر ھﯾﺎت دﺳﺗﮕﺎه ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر اوج دﺳﺗﮕﺎه ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر ﺑﺎﺑت ﻧﮕﺎه دﻣﺑل و ورق ھﺎﻟﺗراﻧﮕﺷت ﮐﻧﯾد ﻣﯾز ﭘرس ﺑر – ﭘﯾﻠﺗن دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﭘرس ﺗﺧت دستگاه بدنسازی New Max .

دستگاه بدنسازی پرس سرشانه – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

دستگاه بدنسازی خرک تخت – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

ﺷﺎپ اﺑﺗﯾﺎع ﻣﯾز ﭘرس ﺑر راﯾزﻧﯽ و ھداﯾت اﺑﺗﯾﺎع ﻣﯾز ﭘرس ﺑر ﺳﯾﺎھﮫ ﻧرخ ﻣﯾز ﭘرس ﺑر ﻣﯾز ﭘرس ﺑر دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣوﻟﺗﯽ ﭘرس ﺑدون اچ ﻓﯾﺗﻧس ﺳﯾﺎھﮫ ﻧﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑﺎ واژﮔوﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﯾﺎھﮫ ﻧرخ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﻧﮫ 94 دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﭘرس ﺗﺧت دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﭘرس ﺗﺧت دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﭘرس ﺗﺧت دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﭘرس ﺗﺧت دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﭘرس ﺗﺧت .

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی تی بار

 


 

دستگاه بدنسازی تی بار وول ﺗﯽ ﺑﺎر ﻧظﯾر ﻧﺻﺎب وﻓور وا وول زﯾرﺑﻐل دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺗﯽ ﺑﺎر ھﺎرﺗر ﻧﮕون ﻧﻐول ﻣوازﻧﮫ اﺳت ﯾﮑﯽ از آﻻﻣد ﺗرﯾن ﺧطﺎﯾﺎ ورودی اﺟراء وول ﺗﯽ ﺑﺎر ﮐﮫ ﺗﺻﺎدﻓﺎً وﺳط ﺑدﻧﺳﺎزان ﺗﯾپ دﯾﮕری از دﺳﺗﮕﺎه ﺗﯽ ﺑﺎر ھﻣﭼﻧﯾن ھوﯾت دارد ﮐﮫ دارای اﺗﮑﺎ وﻗت ﻧﺷﯾب داری اﺳت و دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺗﯽ ﺑﺎر ﯾﮑﺗﺎ وول دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺗﯽ ﺑﺎر زﯾرﺑﻐل ﺗﯽ ﺑﺎر دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻧﺻﮫ ﻟﻐزﻧده ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﭘورت ﯾﺎدﮔﯾری اﺟرا واﻗﻌﯽ ﺗﯽ ﺑﺎر دﺳﺗﮕﺎه ﺧﺳﺑﯾده وﺟﺎھت ﭘﺎرﺳﯽ ورودی ﻧﺷﯾﻣن دﺳﺗﮕﺎه ﺗﯽ ﺑﺎر ھﺎل ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑر ﻧﻔس را وﺟﮫ دستگاه بدنسازی تی بار .

قیمت دستگاههای بدنسازی – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

ﻧﻘطﮫ اﺗﮑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ورودی دﺳﺗﮕﺎه ھﺎل دھﯾد ﺑرﭼﺳپ آره ﯾﺎدﮔﯾری ژﺳت ﺑدﻧﺳﺎزی ﯾﺎدﮔﯾری اﺟرا واﻗﻌﯽ ﺗﯽ ﺑﺎر دﺳﺗﮕﺎه دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﯾﺎھﮫ ﻧرخ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺗﯽ ﺑﺎر دستگاه بدنسازی New Max ﯾﺎ ﺗن ﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺑﺎرﻓﯾﮑس ﺟزﺋﯾﺎت اﮐﺛر ورودی دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺗﯽ ﺑﺎر ﺗﯽ ﺑﺎر ﻣﻧﺻب ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑدﻧﺳﺎزی ودستگاه بدنسازی تی بار ﺑﺧﺷﯾدن ﻋﺿﻼت ورا ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص وﺟﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎل ﺑﮕﯾرﯾد .

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی خرک پلاور

 


 

 

ﺑرﭼﺳب ھﺎﺗوﻟﯾد و اﺑﺗﯾﺎع دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی واده ھﺎرﺗل دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﺟﻧﺑﻧده دﺳﺗﮕﺎه دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﭘﻼور دﺳﺗﮕﺎه دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﭘﻼور ﺧرک ﭘﻼور ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﯾﺎھﮫ ﻧرخ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳطوح اﻣﺗداد دﺳﺗﮕﺎه وﺑﺳﺎﯾت دﻣﺑل ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﻧﺎم اﺳت ، وﺑﺳﺎﯾت دﻣﺑل ﺑﺎﺑت ﮐﺎرﺑران ﻧﻔس ﺳﯾﺎھﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﭘﻼور ﮐﺎﻣﻠﯽ از دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی را ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ دارای ﺟزﺋﯾﺎت دستگاه بدنسازی New Max .

دستگاه بدنسازی خرک پلاور – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

دستگاه بدنسازی خرک تخت – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

دستگاه های بدنسازی خرک پلاور:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

ھم ﮐﺎراﯾﯽ دﺳﺗﮕﺎه دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی آﻓﺎق اﺳﭘورت ﻧوﯾن ﺗرﯾن دس – ﺑدﻧﺳﺎزی ورزش ﺳوﺋدی ، دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻧوک وھﻠﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﭘﻼور ، دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﺟﻧﺑﻧده ، ، دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﯾز ﺑطن ، دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﭘﻼور دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻧزد ﻟﻧﮓ – دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی آﻓﺎق اﺳﭘورت دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی آﻓﺎق اﺳﭘرت (Max New) ھم ﭼﺷم دﺳﺗﮕﺎه دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺧرک ﭘﻼور دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی .

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته - دستگاه بدنسازی New Max


 

دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ وا دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎدﮔﯾری ﺗﺻوﯾری اﺟرا وول وا ﺗﻔﺎﺳﯾر و ﻧﮑﺎت وزﯾن اﺟرا ورزش ﺳﺎﯾت ﯾﺎدﮔﯾری ﺑدﻧﺳﺎزی ﻋﺿﻼ ﻟﻐﺎﯾت دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮭدﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳﺗﺣﮑﺎم ﻋﺿﻼت ﺳﺎق ﭘﺎ وا دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی -دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﻧوﯾن اﺳﭘرت دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﻧوﯾن اﺳﭘرت دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﻧزد ذراع و ورا ذراع آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﻧوﯾن اﺳﭘرت درم ﺧﯾﺎطﮫ ﭘﺎ ﺑرﭘﺎ ﻣﻘدار ول ﺑدﻧﺳﺎزی ﻧوﯾن اﺳﭘرت ﯾﺎدﮔﯾری ژﺳت ﺑدﻧﺳﺎزی دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته ﻣﺎھﯾﭼﮫ ﺳﺎق ﭘﺎ دستگاه بدنسازی New Max .

دستگاه بدنسازی ساق پا ایستاده – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

دﺳﺗﮕﺎه وﯾدﺋوھﺎ و ژﺳت ﺑدﻧﺳﺎزی – ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺣد ﭘﺎ وا دﺳﺗﮕﺎه دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﺎق دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ورزﺷﮕﺎه ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑدﻧﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ ·دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺑﯾﺎن و ﻣﺷﺎوران ﺑدﻧﺳﺎزی · ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﮐﺎن ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ورزﺷﯽ ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺣد ﭘﺎ وا دﺳﺗﮕﺎه ﺳﺎق ﭘﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﯾﺎھﮫ ﻧرخ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ .

 

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی خرک تخت

دستگاه بدنسازی خرک تخت - دستگاه بدنسازی New Max


 

دستگاه بدنسازی خرک تخت – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

jahan-sport.ir/tag/دستگاهبدنسازیخرکتخت/

دستگاه های بدنسازی جدید سال ۹۴ با کیفیت عالی و منحصر به فرد لیست مشخصات دستگاه های بدنسازی تولید گروه صنعتی جهان اسپرت (New Max) در سال ۹۴ ( دستگاه

دستگاه بدنسازی خرک پلاور – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

jahan-sport.ir/tag/دستگاهبدنسازیخرک-پلاور/

دستگاه بدنسازی تولید و فروش ، دستگاه بدنسازی میز لاری New Max … دستگاه بدنسازی لاری : توضیحات دستگاه بدنسازی میز لاری (جلو بازو لاری ، خرک لاری ) … دستگاه بدنسازی خرک تخت, دستگاه بدنسازی خرک راست, دستگاه بدنسازی خرک متحرک, …

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی خرک تخت. دستگاه بدنسازی خرک تخت جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی خرک تخت. دستگاه

دستگاه بدنسازی پایه هارتل

دستگاه بدنسازی پایه هارتل - دستگاه بدنسازی New Max


 

همانطور که از عنوان مشخص است ، وبسایت دمبل برای کاربران خود لیست کاملی از دستگاه های بدنسازی را آماده کرده است که دارای جزئیات دستگاه و همچنین کارایی دستگاه دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی پایه هارتل. ۱۷ – دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی پایه هارتل. ابعاد دستگاه بدنسازی پایه هارتل طول دستگاه : ۷۲ سانتیمتر

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی پایه هارتل. دستگاه بدنسازی پایه هارتل جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پایه هارتل. دستگاه

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی پرس بالای سینه

دستگاه بدنسازی پرس بالای سینه - دستگاه بدنسازی New Max


 

پرس بالاسینه دمبل موازی. بهترین حرکت برای تقویت بالای سینه این حرکت است. پرس سینه دستگاه نشسته. این حرکت بهترین حرکت برای …میز پرس سینه حرفه ای تندا. … دستگاه بدنسازی شکم پهلو مکانیکی مدرن اسپرت. 0 ریال. دستگاه پرس بالا سینه طرح مکس مبارز. 17000000 ریال. گالری فیلمها · آموزش حرکات بدنسازی · آموزش حرکات بدنسازی – سینه – فیلم. آموزش حرکات بدنسازی – سینه – پرس بالا سینه با دستگاه. دیگر فیلم های این بخش حركات بدنسازي; دستگاه بدن سازی; هاگ پا; پرس پا; ميز بالا پرس سینه 2.بالا سینه 3.پارالل. 4جلو پا 6.پشت پا 7.جلو بازو لاری 8.کشش عمود دستگاه بدنسازی New Max

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدن سازی : دستگاه بدنسازی پرس بالای سینه. دستگاه بدنسازی پرس بالای سینه جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پرس

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه

دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه - دستگاه بدنسازی New Max


 

پرس سینه با دستگاه فلای یا پروانه … این حرکت باعث می شود فرم عضلات زیر سینه کشیده شود و با ایجاد خطی بین این دو، عضلات از هم متمایز گردند…. پرس سرشانه; حركات بدنسازي; دستگاه بدن سازی; هاگ پا; پرس پا; ميز بالا سينه … سیم کش از بالا ((لت)). زیر سینه .بالا سینه.پرس سینه. شکم . جلو پا .پشت پا. آزاد با دستگاه در بدنسازی وجود داره ممنون از سایت به منظور افزایش رکورد، دو حرکت پرس سینه دمبل و پرس بالا سینه دمبل را درمیز بدنسازی 7 کاره _ ارسال رایگان. میز پرس 7 کاره شامل1.پرس سینه دستگاه بدنسازی New Max . خیاطه ، اسمیت ، پرس پا ، اسکات ، کراس اوور ، پرس بالا سینه دستگاه و معمولی ، پرس سینه

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه. دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پرس زیر

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی هاک پا ماشین

 دستگاه بدنسازی هاک پا ماشین - دستگاه بدنسازی New Max


 

پشت پا لیفت هالتر. ددلیفت. پشت پا ماشین نشسته. پشت پا ماشین خوابیده. ساق پا دستگاه نشسته. ساق پا پرسی ( روی دستگاه پرس پا ). ساق روی دستگاه هاک پا.دستگاه بدنسازی جلو پا ماشینی مدرن اسپرت. دستگاه بدنسازی New Max جلو بازو و پشت بازو آپارتمانی مدرن اسپرت. ریال دستگاه جلو پا ماشینی سنگ از بغل مدرن اسپرت.جلو پا :با رسیدن روز تمرین پا بیشتر بدنسازان به یاد شکنجه می افتند. هاک اسکات با دستگاه (هاک ماشین)این حرکت برای عضله جلو ران بخصوص

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی هاک پا ماشین. دستگاه بدنسازی هاک پا ماشین جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی هاک پا ماشین.

برگشت به فهرست دستگاه های تولیدی New Max

دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین

دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین - دستگاه بدنسازی New Max


 

نحوه انجام حرکت : روی دستگاه پرس پا بخوابید و پاها را روی صفحه فلزی آسیب زانو در استفاده از پرس پا ماشین:شروع و پایان تمام تکرارها باید در پشت پا لیفت اسمیت. پشت پا لیفت هالتر. ددلیفت. پشت پا ماشین نشسته. پشت پا ماشین خوابیده دستگاه بدنسازی New Max . ساق پا دستگاه نشسته. ساق پا پرسی ( روی دستگاه پرس پا ).پرس پا شیوه اجرا : در دستگاه پرس پا بنشینید و در حالی که فاصله پاها به اندازه عرض مقاومت: پرس پا در مقایسه با تمرین اسکوات با هالتر فشار کمتری را روی ستون آموزش پرس پا,پرس پا چگونه است,نحوه ی انجام صحیح حرکت پرس پا,پرس پا پرس پا همراه تصویر,پرس پا با دستگاه,آموزش حرکت پرس پا با ماشین.

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین. دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی جا سنگی

 


 

لیست کامل دستگاه های بدنسازیجهان اسپرت دستگاه های بدنسازی تولید کننده و فروشنده دستگاه های بدنسازی فروشنده دستگاه های بدنسازی ، خرید خانه >. لیست قیمت لوازم بدنسازی خانگی. > لیست قیمت دمبل ، وزنه و هالتر. لیست قیمت دمبل ، وزنه و هالتر. لیست قیمت دستگاه بدنسازی چندكاره قیمت دستگاه ساق پا نشسته دستگاه فروش دستگاهای بدنسازی شرکت مبارز; فروش اندام پرورش دست دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی جا سنگی. دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی جا سنگی. ابعاد دستگاه بدنسازی جا سنگی طول دستگاه دستگاه بدنسازی New Max : ۷۰ سانتیمتر

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدن سازی : دستگاه بدنسازی جا سنگی. جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی جا سنگی. دستگاه بدنسازی ساق پا ایستاده.

دستگاه بدنسازی جا سنگی – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

jahan-sport.ir/tag/دستگاهبدنسازیجاسنگی/

دستگاه های بدنسازی : لیست قیمت دستگاه های بدنسازی ۱۳۹۴ لیست قیمت دستگاه های بدنسازی تولید شده توسط گروه صنعتی جهان اسپرت (New Max) در اردیبهشت

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی ساق پا ایستاده

 


 

بر روی دستگاه ساق پا ایستاده و پنجه ها را روی سکو قرار دهید.پاها را صاف نگه داشته و با انقباض ساق ها به طرف بالا بروید.در بخش پایین حرکت نیز اطلاعات باشگاه های بدنسازی· اطلاعات مربیان و مشاوران بدنسازی · اطلاعات فروشگاه های لوازم ورزشی ساق پا نشسته یک پا با آموزش ساق پا ایستاده با دستگاه شیوه اجرا بایستید انگشتان پا را روی سکوی دستگاه آماده سازی جهت شرکت در مسابقات و پرورش اندام , بادی کلاسیک و فیزیک.گالری فیلمها صفحه اصلی گالری تصاویر · گالری فیلمها · آموزش حرکات بدنسازی· آموزش حرکات بدنسازی – عضله ساق پا دستگاه بدنسازی New Max .

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدن سازی : دستگاه بدنسازی خرک پلاور جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی خرک پلاور. دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی کششی

دستگاه بدنسازی کششی - دستگاه بدنسازی New Max


 

لیست قیمت لوازم بدنسازی خانگی و موجودی فروش برترین برند های لوازم بدنسازی خانگی در مرکز تخصصی تجهیزات پزشکی، ماساژور و لوازم ورزشی بانی اسپرت.لیست قیمت دستگاه بدنسازی خانگی- بانی مارک مقایسه و فروش آنلاین. لیست قیمت حرکات کششی لیست قیمت ورزش معلق , لیست قیمت لوازم ورزشی خانگیتناسب اندام – دستگاه کششی تن تاک – حرکات متنوع ورزشی دستگاه بدنسازی New Max ساخت ایران. بدون نیاز به دستگاه های مختلف و صرف هزینه به باشگاه های بدنسازی می توانید انجام دهید.

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

Apr 29, 2013 – ۳ – دستگاه های بدن سازی : دستگاه بدنسازی بارفیکس. جزئیات بیشتر در … ۲۴ – دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی کششی. دستگاه بدنسازی

 

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس

دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس - دستگاه بدنسازی New Max


 

دستگاه پارالل بارفیکس Relax fitness PL1214با مشخصات کامل و قیمت تومان و يكسال برخی از برند های بدنسازی ميان تنه, مقالات تجهیزات دستگاه بدنسازی New Max باشگاهی دستگاه بارفیکس 4 کاره (شنا سوئدی. پارالل. شکم خلبانی. بارفیکس) دستگاه بدنسازی شکم پهلو مکانیکی مدرن اسپرت دستگاه بدنسازی پرس پا مدرن اسپرت.ارکید مهر نماینده انحصاری وارد کننده فروش گارانتی خدمات پس از فروش انواع دستگاه های بدن سازی قدرتی بارفیکس پارالل باشگاهی برند معتبر .

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس. دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پارالل

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی مقر اسکات

دستگاه بدنسازی مقر اسکات - دستگاه بدنسازی New Max


 

مقر اسکات مبارزبا مشخصات کامل و قیمت 650000 تومان و یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش الپتيكال باشگاه بدنسازِی نظرات شما درباره مقر اسکات مبارز همانطور که از عنوان مشخص است ، وبسایت دمبل برای کاربران خود لیست کاملی از دستگاه های بدنسازی را آماده دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی مقر اسکات.تو این قسمت دستگاه های مختلفی رو که در باشگاه های بدنسازی هست رو براتون میذارم کسایی که میخوان برن . دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی مقر اسکات دستگاه بدنسازی New Max .

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی مقر اسکات. دستگاه بدنسازی مقر اسکات جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی مقر اسکات. دستگاه

 

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی جا دمبلی

 


ارتفاع دستگاه :۱۸۰ سانتیمتر. دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی جا دمبلی. دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی جا دمبلی. ابعاد دستگاه بدنسازی جا دمبلیدستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی جا دمبلی دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی جا دمبلی ابعاد دستگاه بدنسازی جا دمبلی طول دستگاه سانتیمترلیست قیمت دمبل ، وزنه و هالتر و موجودی فروش برترین برند های دمبل ، وزنه و لیست قیمت دستگاه بدنسازی چندكاره دمبل ایروبیک برتراسپرت 1 و نیم کیلوگرم.

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی جا سنگی. دستگاه بدنسازی۲۷ – دستگاه های بدن سازی : دستگاه بدنسازی جا دمبلی. جزئیات بیشتر در مورد …

دستگاه بدنسازی جا دمبلی Archives – دستگاه بدنسازی جهان …

jahan-sport.ir/zh-tw/tag/دستگاهبدنسازیجادمبلی/

دستگاه های بدنسازی : لیست قیمت دستگاه های بدنسازی ۱۳۹۴ لیست قیمت دستگاه های بدنسازی تولید شده توسط گروه صنعتی جهان اسپرت (新馬克斯) در اردیبهشت

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی اسمیت

دستگاه بدنسازی اسمیت - دستگاه بدنسازی New Max


 

دستگاه بدنسازی ماشین اسمیت تن آرا S104با مشخصات کامل و قیمت 7490000 تومان و يكسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش در بانی اسپرت، مرکز مشاوره و فروش .بدنسازي به نام «رادي اسميت» اين ابزار را در باشگاه ديد و از يك متخصص دستگاه سازي … دستگاه اسميت مي تواند هم يك حركت وزنه آزاد باشد، هم يك حركت با دستگاه.گالری فیلمها · آموزش حرکات بدنسازی · آموزش حرکات بدنسازی – سینه – 28 فیلم. آموزش حرکات بدنسازی – سینه – پرس بالا سینه با دستگاه اسمیت. دیگر فیلم های این دستگاه بدنسازی New Max .

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی اسمیت. دستگاه بدنسازی اسمیت جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی اسمیت. دستگاه بدنسازی فلای

 

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی فلای سینه

دستگاه بدنسازی فلای سینه - دستگاه بدنسازی New Max


 

پرس بالاسینه دمبل موازی. بهترین حرکت برای تقویت بالای سینه این حرکت است. پرس سینه دستگاه نشسته. این حرکت بهترین حرکت برای میز بدنسازی 7 کاره _ ارسال رایگان. میز پرس 7 کاره شامل : 1.پرس سینه دستگاه بدنسازی پرس پا دو طرفه پارکی دستگاه بدنسازی پرس سینه دو طرفه پارکی.گروه تولیدی تندر اسپرت تولید کننده دستگاه فلای ، دستگاه قفسه سینه ، خرید فلای ، دستگاه تقویت کننده عضلات قفسه سینه ، لوازم و تجهیزات بدنسازی می باشددستگاه بدنسازی New Max .

دستگاه بدنسازی فلای سینه – دستگاه بدنسازی جهان اسپورت

jahan-sport.ir/tag/دستگاهبدنسازیفلایسینه/

برچسب‌هاخرید دستگاه های بدنسازی, خرید دستگاههای بدنسازی, خرید لوازم بدنسازی, دستگاه بدن سازی, دستگاه بدنسازی, دستگاه بدنسازی بارفیکس, دستگاه بدنسازی

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدن سازی : دستگاه بدنسازی پرس بالای سینه. دستگاه بدنسازی … ۲۹ – دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی فلای سینه. دستگاه

 

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو

دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو - دستگاه بدنسازی New Max


 

خانه · بدنسازی و فیتنس · بدنسازی و فیتنس با مربیگری پرس سرشانه از جلو در حالت نشسته با دستگاه اسمیت. آموزش حرکات ورزشی, عضلات آموزش تصویری جرکات سرشانه و کول پرس سرشانه هالتر جلو ایستاده_ سرشانه هالتر پرس سرشانه هالتر پشت نشسته_سرشانه هالتر پشت,آموزش تمام حرکات بدنسازی با پرس سینه دستگاه نشسته: این حرکت بهترین حرکت برای مبتدیان است که دستگاه های تولیدی صلیب نشسته ماشین پرس نشسته سینه تکی دست ماشین فلای سینه ماشین پلاور نشسنه ماشین جلو باز و لاری ماشین دستگاه بدنسازی New Max .

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدن سازی : دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو. دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی پرس

 

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی پشت ران

دستگاه بدنسازی پشت ران - دستگاه بدنسازی New Max


 

آموزش حرکات بدنسازی – پشت ران – خوابیده با دستگاه. دیگر فیلم های این بخش : آموزش حرکات بدنسازی – پشت ران – اسکوات با دستگاه (هاک). آموزش حرکات بدنسازی جلو پا :با رسیدن روز تمرین پا بیشتر بدنسازان به یاد شکنجه می افتند. هاک اسکات با دستگاه (هاک ماشین):این حرکت برای عضله جلو ران بخصوص تمرینات بدنسازی ویژه عضلات همسترینگ (پشت ران) بزرگ)، این حرکت با کمک دستگاه اجرا شده و افراد مبتدی با توجه به دستورالعمل به راحتی از عهده آن بر می آیند .

دستگاه بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدن سازی : دستگاه بدنسازی جلو ران جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی New Max .. ۳۱ – دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی پشت ران. دستگاه بدنسازی

 

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی جلو بازی لاری

دستگاه بدنسازی جلو بازی لاری - دستگاه بدنسازی New Max


 

عضلات درگیر در حرکت جلو بازو لاری با دستگاه. عضلات اصلی :دستگاه بدنسازی New Max دو سر بازویی. عضلات کمکی : بازویی قدامی , بازویی زند زیرین , عضلات ساعد. نکات آناتومیکی. آموزش حرکت:روی میز بنشینید و بازو های خود را روی بالشت تعبیه شده روی وسایل مورد نیاز:میز جلو بازو لاری آموزش حرکت قفسه سینه با دستگاه دستگاه جلو بازو لاری وسیله ورزشی برای تقویت عضله دوسر بازویی می باشد. مجموعه فیلم های آموزش کامل بدنسازی بصورت کامل و قدم به قدم.

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدن سازی : دستگاه بدنسازی جلو ران جزئیات بیشتر در مورد دستگاه بدنسازی جلو ران …. قیمت دستگاه جلو بازو لاری

 

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی زیر بغل اچ

دستگاه بدنسازی زیر بغل اچ - دستگاه بدنسازی New Max


 

زیر بغل اچ دستگاه – فروشگاه تن ورز | بررسی و فروش مکمل های بدنسازی مجاز و روی دستگاه بنشینید وسینه تان را روی بالشتک قرار دهید دستگیره‌های دستگاه را دستگاه اچ زیر بغل ( مکس ) مبارز. دستگاه بدنسازی شکم پهلو مکانیکی مدرن اسپرت. 0 ریال دستگاه بدنسازی جلو بازو و پشت بازو آپارتمانی مدرن اسپرت. ریال.پارویی با دستگاه (زیر بغل H) شیوه اجرا دستگاه بدنسازی New Max- دستگیره ها را گرفته و دست ها را در جلوی بدن آماده سازی جهت شرکت در مسابقات و پرورش اندام , بادی کلاسیک و فیزیک.

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه. دستگاهدستگاه بدنسازی زیر بغل اچ … قیمت دستگاه جلو بازو لاری

 

برگشت به فهرست دستگاه ها

دستگاه بدنسازی پرس سرشانه

دستگاه بدنسازی پرس سرشانه - دستگاه بدنسازی New Max

 

فیتنس آنلاین حرکت بدنسازی مناسب برای تقویت عضلات کمربند شانه ایی آموزش تمرین پرس سرشانه با دستگاه اسمیت دستگاه اسمیت , سرشانه …پرس سرشانه با دستگاه اسمیت. هدف : تمام سرهای دلتوئید به خصوص سر جلویی و میانی شروع حرکت : میزی با تکیه گاه را زیر میله دستگاه قرار دهید محل قرار گیری میز …گالری فیلمها · آموزش حرکات بدنسازی · آموزش حرکات بدنسازی – سرشانه – دستگاه بدنسازی New Max فیلم. آموزش حرکات بدنسازی – سرشانه – پرس سرشانه با دستگاه. دیگر فیلم های این بخش

دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 98

jahan-sport.ir/…/دستگاه-های-بدنسازی-لیست-قیمت-د

دستگاه های بدن سازی : دستگاه بدنسازی پرس بالای سینه. دستگاه … ۲۱ – دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین. دستگاه

 

برگشت به فهرست دستگاه ها

خرید و فروش دستگاه بدنسازی شرکت بادی فول لوازم بدنسازی تصاویر و قیمت وسایل بدنسازی تجهیزات بدنسازی دستگاه خارجی ایرانی آکبند و دست دوم، هوازی باشگاه بدنسازی

 

لیستی از دستگاه های بدنسازی را ارائه می کند . در مورد قیمت دستگاه بدنسازی و … هنوز اطلاعات کافی نیست

راهنمای خرید و استفاده از دستگاه بدنسازی چندكاره چهار نکته قبل از خرید دستگاه بدنسازی چند کاره خانگی
ارزان ترین قیمت خرید دستگاه بدنسازی چندكاره – آتی اسپرت

نظر یکی از دوستان را در مورد دستگاه های بدنسازی آتی اسپرت جویا شدیم و ایشان گفتند .
در مورد دستگاه های بدنسازی این شرکت من نمی توانم نظری بدهم چون از آنها استفاده نکرده ام

خرید دستگاه بدنسازی باشگاهی به قیمت روز با بهترین کیفیت به صورت آنلاین و حضوری از فروشگاه اینترنتی طاهالند ، لیست قیمت دستگاه های بدن سازی باشگاهی در سایت
خرید دستگاه بدنسازی باشگاهی به قیمت روز – فروشگاه اینترنتی

در مورد فروشگاه اینترنتی خرید دستگاه های بدنسازی باید بگویم که بنا بر شیوع کرونا فروش اینترنتی دستگاه بدنسازی رونق گرفته است و به زودی شاهد افزایش خرید های اینترنتی دستگاه بدنسازی خواهیم بود

22 Comments

 1. سلام ممنون از اطلاعات مفیدتون.. لطفا لیست قیمت دستگاه های ضروری برای تاسیس اولیه باشگاه رو ارسال بفرمایید. مچکرم

 2. سلام لطفا لیست قیمت دستگاه های بدنسازی برام ایمیل کنید ممنون

 3. سلام دوست عزیز
  لطفا لیست قیمت ها رو برام بفرستید
  سپاس

   1. با سلام
    لطفا لیست قیمت ها رو برام ارسال کنید
    با تشکر

 4. عکسها بسیار عالی هستن
  فقط تو کانال ت ل گ ر ا م هم قیمت ها نبود
  لطفا قیمت دستگاه پارالل و بارفیکس بدون کمکی رو برام ارسال کنید
  با تشکر

 5. لیست قیمت ها لطفاً

  htt://www.woodbed.ir

 6. سلام .لطف میکنید لیست قیمت ها رو برام ارسال کنید

 7. سلام.لطف میکنید لیست کامل دستگاهها بهمراه قیمت و عکس ایمیل کنید.ممنونتون میشم

 8. با سلام لطفا لیست قیمت تمامی دستگاه ها و اینکه چه دستگاههایی برای تجهیز باشگاه 320 متری نیاز میباشد را برای من بفرستید در ضمن ارسال به تبریز و هزینه ارسال به چه صورت خواهد بود. با تشکر

 9. با سلام
  لطفا لیست کامل دستگاه ها و قیمت آنها را برایم ارسال کنید
  باتشکر

 10. سلام

  لطفا قیمت و لیست کامل دستگاه های بدنسازی رو برام ایمیل کنید

  با تشکر

 11. سلام لطفاً لیست یک مجموعه کامل بدنسازی را به همراه کاتالوگ و قیمتش را ایمیل کنید. باتشکر

 12. سلام.چرا لیست قیمت واسم میل نکردید؟

 13. لیست قیمت هارو ارسال کنید

 14. با سلام
  لطف میکنید لیست قیمت دستگاه ها به همراه تصاویر رو برای من ایمیل کنید . با تشکر.

 15. لیست کامل دستگاه های بدنسازی به همراه عکس دستگاهها

  Mar 15, 2013 – لیست کامل دستگاه های بدنسازی New Max دستگاه های بدنسازی تولید کننده و فروشنده دستگاههای بدنسازی فروشنده دستگاه های بدنسازی ، خرید …

  دستگاه های بدنسازی جدید سال 94 با کیفیت عالی و منحصر به …

  دستگاه های بدنسازی جدید ۹۴ با بهره گیری از تکنولوژی روز جهان و با کیفیتی بی نظیر ارائه گردیده و این توان بالای متخصصان گروه صنعتی جهان اسپرت (New Max)

  دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 94

  قبل از خرید دستگاه های خارجی حتما به سایت ما مراجعه نمایید لیست قیمت دستگاههای بدنسازیبا کیفیت بالا اردیبهشت ماه 1392 پایین ترین قیمت …

  دستگاه بدنسازی جهان اسپورت (New Max) ، تولید کننده و …

  فروشگاه ورزشی جهان اسپورت (New Max) فروش دستگاههای بدنسازی ، لوازم ورزشی و تجهیزات ورزشیدستگاههای بدنسازی در فروشگاه لوازم بدنسازی جهان اسپورت (New …

  قیمت دستگاههای بدنسازی Archives – دستگاه بدنسازی جهان …


  دستگاه های بدنسازی : لیست قیمت دستگاه های بدنسازی ۱۳۹۴ لیست قیمت دستگاه های بدنسازی تولید شده توسط گروه صنعتی جهان اسپرت (New Max) در اردیبهشت …

  لیست کامل انواع دستگاه بدنسازی New Max + قیمت + تصاویر

  گروه صنعتی New Max طراح و تولید کننده انواع دستگاه بدنسازی با کیفیت کاملا برتر و قابل رقابت با دستگاه های خارجی ، دارنده گواهینامه تایید …

  دستگاه های بدنسازی ،لیست کامل دستگاه های بدنسازی به همراه …

  طول دستگاه : ۱۰۰ سانتیمتر عرض دستگاه : ۶۳ سانتیمتر ارتفاع دستگاه :۹۵ سانتیمتر. More details about Larry’s desk Weightstack. دستگاه بدنسازی میز لاری.

  تجهیزات بدنسازی New max طراحی تولید و فروش تجهیزات …

  Aug 22, 2013 – تجهیزات بدنسازی جهان اسپرت (New Max) طراح و تولید کننده کلیه دستگاه های بدنسازی با کیفیت و زیبایی بی نظیر با شرایط زیر تجهیزات …

  دستگاه بدنسازی تولید و فروش ، دستگاه بدنسازی میز لاری …

  Mar 15, 2013 – دستورالعمل دستگاه بدنسازی لاری : توضیحات دستگاه بدنسازی میز لاری (جلو بازو لاری ، خرک لاری ):بعد از هالتر ایستاده مناسبترین حرکت برای …

  دستگاه بدنسازی New Max ( Gym equipment ) با قیمت مناسب …

  Mar 5, 2013 – دستگاه بدنسازی New Max باکیفیت بسیار عالی و قیمت مناسب و ارسال به تمام نقاط ایران.گروه صنعتی New Max با بیش از پانزده سال سابقه …

 16. با سلام لطفا قیمت و تصویر دستگاه های بدن سازی را برام ایمیل کنید
  لیست کامل دستگاه های بدنسازی به همراه عکس دستگاهها

  دستگاه های بدنسازی:لیست قیمت دستگاههای بدنسازی سال 94

  لیست قیمت دستگاه های بدنسازی

 17. با سلام قیمت و تصویر دستگاه های بدنسازی را برام ایمیل کنید

Comments are closed.